Rt 512/1921
Dozorčí orgán lesní ve službách soukromých není úředníkem ve smyslu §§ 101 a 311 tr. zák.

( Rozhodnutí Kr I 731/21, 21.07.1921 )
Z odůvodnění:
Rozsudkem okresního soudu v Jesenici ze dne 28. prosince 1920 byl obžalovaný uznán vinným vedle přestupku nedokonané krádeže ve smyslu §§ 8 a 460 tr. zák. také přestupkem proti veřejným zřízením a opatřením ve smyslu § 311 tr. zák., spáchaným tím, že dne 12. prosince 1920, byv přistihnut přísežným panským hajným, hleděl ho darem 50 K svésti k porušení jeho úřední povinnosti, a byl za to dle § 311 tr. zák. s ohledem na ustanovení § 267 tr. zák. a za použití §§ 266 a 260 b) tr. zák. odsouzen do vězení na jeden týden. Rozsudkem krajského soudu v Mostě jako soudu odvolacího ze dne 11. března 1921 bylo odvolání obžalovaného, pokud směřovalo proti výroku o vině, jako neodůvodněné zamítnuto.

Rozsudky obou stolic porušen byl zákon v ustanovení § 311 tr. zák. František S. označen je v rozsudku prvé stolice jako přísežný panský hajný. Jinak nepodávají sice trestní spisy žádného bližšího objasnění otázky, dlužno-li v hajném spatřovati úředníka ve smyslu § 311 tr. zák., vzhledem k tomu však, že dle rozsudkového zjištění byl jím obžalovaný při činu, zakládajícím skutkovou podstatu přestupku dle §§ 8 a 460 tr. zák., přistižen v honebním revíru W-ově v K. a že hajný při svém svědeckém výslechu udal: "pozoroval jsem obžalovaného v polích, která náležejí k našemu honebnímu revíru v K.", lze bezpečně za to míti, že v osobě S-ově jde o přísežný lesní orgán dozorčí, jsoucí ve službách soukromých. Rozhodovací důvody rozsudku prvé stolice neobsahují nižádných úvah v příčině otázky, z kterého důvodu spatřuje soud ve jmenovaném hajném úředníka ve smyslu § 311 tr. zák., rozsudek druhé stolice pak neuvádí pro své rozhodnutí vůbec žádných důvodů.

Z okolnosti, že rozsudek prvé stolice označuje ho jako přísežného panského hajného, dlužno však usuzovati na názor obou stolic, jakoby by vhodným objektem přestupku dle § 311 tr. zák. byly osoby, jmenované v § 68 tr. zák., tedy i osoby takové, které stojí ve službách soukromých. tento názor je zřejmě mylný. Pojem úředníka ve smyslu § 311 tr. zák. kryje se s týmž pojmem dle druhého odstavce § 101 tr. zák., jakož i dle §§ 104 a 105 tr. zák., a dlužno dle toho i za úředníka ve smyslu § 311 tr. zák. pokládati toho, kdo mocí přímého nebo nepřímého veřejného příkazu, s přísahou nebo bez ní, je zavázán obstarávati úkony vládní.