Rt 509/1921
Záměna jména při obeslání strany ku hlavnímu přelíčení jménem jiné osoby, zastoupené týmž obhájcem, nezakládá ještě zmatečnosti, mohlo-li obhájci mylné označení dle okolností býti nápadným.

( Rozhodnutí Kr I 62/21, 12.07.1921 )
Z odůvodnění:
Vytýká soukromá žalobkyně M.G., že proti předpisu §u 221 nebyl její právní zástupce Dr. K.K. jejím jménem o ustanovení hlavního přelíčení zpraven, nýbrž vyrozuměn jménem jejího manžela F.G., jehož byl rovněž zástupcem.

Pravda jest, že z obsahu zpátečního lístku jest patrno, že Dr.K.K. zpraven byl o hlavním přelíčení na den 18. listopadu 1920 proti H.L. a seznati musil, že jest pochybením, ježto F.G., kterého rovněž on zastupoval, v trestní věci proti H.L. vystupoval pouze jako soukromý účastník a nikoliv jak soukromý žalobce, jménem kterého se vyrozumění stalo, a mimo to, když právní zástupce, chtěje se o stavu věci před hlavním přelíčením informovati, dne 9. října 1920 ve spisy nahlédl a musil, i při jen zběžném prohlédnutí spisů ihned seznati, že obžaloba byla na H.L. vznesena nikoliv pro krádež koz F.G., nýbrž pro zcela jinou krádež ne firmě W.S.K. a že trestní řízení proti H.L. pro krádež koz F.G. bylo zastaveno dle § 90 tr.ř.

Z toho musil právní zástupce ihned seznati, že vyrozumění, které za F.G. obdržel, správně tohoto týkati se nemůže, a že i označení předmětu trestní věci na vyrozumění jako krádeže jest nesprávné, a mohl se hned ze sousedních listů trestního spisu sám přesvědčiti, že byl vyrozuměn vlastně jménem M. G. v trestní věci proti H.L. pro přestupek proti bezpečnosti na cti, a že jen nedopatřením soudní kanceláře bylo vyrozumění chybně vyhotoveno.