Rt 501/1921
Bylo - li ku podloudnému vývozu do ciziny použito poštovní zásilky, jest místem spáchaného činu místo, kde zásilka byla dána na poštu.

( Rozhodnutí Nd II 138/21, 4.07.1921 )
Z odůvodnění:
Dle § 51 tr.ř. jest soud spáchaného skutku pravidelně příslušným a za místo spáchaného skutku sluší pokládati místo, kde splněno bylo to, čím dle zákonného svého pojmu čin trestný jest dokonán, čili místo, kde předsevzata byla činnost, kterou dovršuje se pojem činu trestného.

Při tom bez vlivu zůstává, zda výsledek patřící ke skutkové povaze nastal v témže či teprve na jiném místě.

Ježto v daném případě jde o podloudné dopravování zboží do ciziny, byla činnost tvořící stíhaný trestný čin, nejen započata, nýbrž plně dokončena již podáním zásilky řádně vypravované a do ciziny adresované na poštovním úřadě v Děčíně, a okolnost, že výsledek, totiž skutečné dopravení zásilky do ciziny, měl nastati teprve na hranicích státu, jest zde úplně nerozhodnou.

Proto jest okresní soud v Děčíně jako soud místa činu, - podání zásilky, - jež dle zákonné upraveného pořádku a služebního řádu na poštách měla se dostati přes hranice do ciziny, příslušným a jest povinen trestní věc projednati.