Rt 50/1919
Bylo-li vyhověno podmínkám § 427 tr. ř., nezakládá skutečnost, že hlavní přelíčení bylo konáno a rozsudek vynesen v nepřítomnosti obžalovaného, o sobě zmatečnosti.
( Rozhodnutí Kr II 67/19, 29. 4. 1919 )

Z odůvodnění:
Zmateční stížnost shledává důvod zmatečnosti jí uplatňovaný § 281 čís. 4 tr. ř. v tom, že byl zamítnut návrh obhájcem obžalovaného při hlavním přelíčení učiněný, aby bylo jednání odročeno, poněvadž obžalovaný se ku hlavnímu přelíčení nedostavil, a že tím byly porušeny základní principy obhajování.

Dle § 247 tr. ř. lze, nedostavil-li se obžalovaný ku hlavnímu přelíčení, provésti je v jeho nepřítomnosti a vynésti rozsudek jen tehdy, jde-li o zločin, na nějž jest stanoven nejvýše pětiletý trest na svobodě, aneb o přečin, byl-li obžalovaný v přípravném vyšetřování již vyslechnut a byla-li mu obsílka ku hlavnímu přelíčení osobně doručena. Zmatečnost nastane v tom případě, nedostává-li se některá z těchto tří náležitostí. To obžalovaný ve zmateční stížnosti ani netvrdí a, jak z trestních spisů vyplývá, jsou splněny všechny tyto podmínky, za nichž, aniž by nastala zmatečnost, jest dovoleno nalézacímu soudu provésti hlavní přelíčení proti nedostavivšímu se obžalovanému a vynésti rozsudek.