Rt 495/1921
Ke skutkové podstatě urážky na cti dle § 496 tr. zák. postačuje vědomí pachatelovo, že jde o vyhrožování zlým nakládáním. Lhostejno, zda pachatel vyhrožoval svým osobním zlým nakládáním, či použil-li k tomu osob třetích jako nástroje.

( Rozhodnutí Kr I 488/21, 27.06.1921 )
Z odůvodnění:

Stěžovatel vytýká, že skutková podstata § 496 tr. zák. je vyloučena, ježto jednalo se v závadném článku toliko o upozornění soukromého obžalobce, by nečinil toho, o čem ve článku tom se mluví.

V tomto směru je zmateční stížnost bezdůvodna. Kdyby snad o tom, zda věta "bude-li nadále tento člověk tak jednati, může přijíti okamžik, kdy na svém těle odnese roztrpčení hladových matek a žádný mu od toho nepomůže" v sobě zahrnuje vyhrůžku zlým nakládáním, mohly býti pochybnosti, pak mizí pochybnosti ty úplně, když se přihlíží ku předchozím větám závadného článku.

Celý obsah článku směřuje k tomu, aby zostudil soukromého obžalobce ve veřejnosti, v článku tom podněcuje se veřejnost, by byla zaujata proti soukromému obžalobci a dle toho se k němu zachovala, čímž vyloučeno, že by pisatel článku, totiž stěžovatel, jak nyní předstírá, soukromému obžalobci chtěl toliko udíleti dobrou radu a snad ho přátelsky varovati před útoky hladových matek.

Naopak uvedená věta ve spojení s ostatním obsahem závadného článku směřuje dle přesvědčení zrušovacího soudu, jak právem zjistil též nalézací soud, k tomu, by ženy, které dle tvrzení oné věty hladoví a to následkem zavinění soukromého obžalobce, jakož i obecenstvo, čtoucí list, nejen na počínání soukromého obžalobce byly upozorněny, nýbrž dává se hladovým matkám přímo pokyn, že jest na nich, podniknouti útok na soukromého obžalobce za to, že vinou jeho musí hladověti. Vyhrožuje se tudíž v článku onom zlým nakládáním soukromému obžalobci.

Čin trestný dle § 496 tr. zák. je činem úmyslným. Ke skutkové podstatě tohoto trestného činu vyžaduje se na straně pachatele aspoň vědomí, že jde o vyhrožování druhé straně zlým nakládáním, a, ježto dle zjištění nalézacího soudu toto na straně obžalovaného bylo, musel si obžalovaný toho býti též vědom.

Pro posouzení trestného případu je s hlediska § 496 tr. zák. lhostejno, a zákon nikterak nerozeznává, zdali obžalovaný vyhrožoval svým osobním zlým nakládáním, nebo použil-li k tomu jako nástroje osob třetích, jak tomu je v tomto případě.