Rt 484/1921
Pokud dlužno vyšetřiti duševní stav obžalovaného.

( Rozhodnutí Kr I 543/21, 15.06.1921 )
Z odůvodnění:
Zmateční stížnost spatřuje zmatek v tom, že byl zamítnut návrh, učiněný při hlavním přelíčení obhájcem na prozkoumání duševního stavu obžalovaného.

Stížnosti jest přiznati oprávnění, neboť dle zásad § 134 tr. ř., i pro hlavní přelíčení platících, jest duševní stav obžalovaného vyšetřiti tehdy, vzejdou-li pochybnosti o tom, zda byl obžalovaný při smyslech, či zda byla zde taková duševní porucha, kterou by byla jeho příčetnost vyloučena.

Pochybnosti o příčetnosti vzejdou, jsou-li zde podstatné okolnosti, které vzbuzují podezření, že jest zde porucha duševní dle § 2 lit. a) až c) tr. zák.

Aby obžalovaný výslovně tvrditi musel, že není příčetným, že se činu dopustil v střídavém zakalení smyslů, se nevyhledává, stačí, když průvodní řízení objevilo objektivní momenty, které při svědomitém šetření stavu duševního příčetnost obžalovaného pochybnou učinily.

Řízení průvodní pak takové momenty objevilo. Obžalovaný byl okresním soudem zbaven částečně svéprávnosti pro záchvaty choromyslnosti. V důvodech tohoto usnesení se praví, že se nejedná o nemocného absolutně nepříčetného, nýbrž o osobu, u které se občas dostavuje zákal vědomí. Dostavuje-li se však u obžalovaného občas zákal vědomí, jest to příznak, že obžalovaný i trestního skutku, kterým byl soudem nalézacím vinným uznán v době zákalu vědomí, kdy byl proto nepříčetným, se dopustiti mohl. Nastala tudíž pochybnost o příčetnosti obžalovaného a bylo proto jeho duševní stav vyšetřiti.