Rt 4745/1933
Skutková podstata zločinu podle § 2 zák. na ochr. rep. vyžaduje, aby prostředky, kterých se má k vytknutému cíli použít, byly násilné, když jsou jen propagační, není dána skutková podstata tohoto zločinu, leč jde o sdružování státu nepřátelské ve smyslu § 17 zák. na ochr. rep.

(Rozhodnutí ze dne 19.06.1933 , Zm IV 332/33)
Z odůvodnění:
Obžalovaný byl uznán vinným zločinem přípravy úkladů podle § 2 zákona z 19. března 1923 čís. 50 sb. z. a n. Trestná činnost obžalovaného spočívala podle zjištění nižších soudů v tom, že přistoupil jako člen k tajné organizaci A. G. (Arbeits-Gemeinschaft), že v této organizaci byl činný jako obvodní instruktor a získával pro ni další členy zvláště mezi příslušníky československé branné moci.

Není pochybnosti o tom, že organizace A. G. byla tajná, neboť nejen že její založení nebylo úřadům hlášené, ale organizace se přímo před úřady a veřejností skrývala. O účelu této organizace dovozují nižší soudy na základě písemností u obžalovaného nalezených a posudku znalce, že účelem organizace A. G. bylo, aby Československá republika byla zbavená samostatnosti, nebo aspoň aby republikánsko-demokratická forma Československého státu byla přeměněna ve vládní formu podle známých zásad komunistických, totiž v diktaturu určité třídy.

Ke skutkové podstatě zločinu podle § 2 zák. na ochr. rep. se vyžaduje, aby prostředky, kterých se k vytknutému cíli má použít, byly násilné, nebo když nejsou tyto prostředky násilné, ale jen propagační, není dána skutková podstata zločinu přípravy úkladů podle § 2 cit. zákona a přicházela by v úvahu ustanovení § 17 zák. na ochr. rep.

Zákon nestaví pod trestní sankci § 2 zák. na ochr. rep. každé přípravné jednání, ale jen takové, při kterém zločinný úmysl se projevil způsobem, který už přiblížil možnost výsledku, a tím ohrozil bezpečnost státu. V enunciátu rozsudku první stolice se vyslovuje, že organizace A. G. měla za úkol připravit vytknuté konečné cíle a tyto ve vhodném okamžiku provést násilím.

Nižší soudy nezjistily však žádné okolnosti, ze kterých by se dalo dovodit, jakým způsobem se měly uvedené cíle provést, v čem mělo vznikat násilí, nebo násilí je právní pojem, který třeba skutečnostmi předložit. Takovému násilí nasvědčovala by zvláště dohoda připravit sbírání, organizování a cvičení branných a pomocných sil, opatřování zbraní, střeliva a jiných prostředků směřujících k násilí. Nebylo dále zjištěno, zda spolčení se vztahovalo na určitý už vyhrazený, konkrétní podnik, který ohrožuje bezpečnost státu, nebo zda úkladný podnik měl být teprve v budoucnosti konkretizovaný po získání členů do tajné organizace.

V obou směrech bude třeba především z instrukce u obžalovaného nalezené zjistit, či a které části této a které důkazy nasvědčují tomu, že organizace A. G. pracuje k násilnému přivodění konkrétního v § 2 zák. na ochr. rep. zapovězenému účinku. Po subjektivní stránce třeba obžalovanému dokázat úmysl směřující k uskutečnění těchto náležitostí skutkové podstaty.