Rt 4723/1933
Pominul-li soud vyhodnotit výsledky průvodního řízení, a opominul-li veřejný obžalobce v řízení odvolacím tuto vadu řádně uplatňovati, nemůže toto opomenutí doháněno býti oklikou obnovovacího řízení.

§ 355 čís. 2 tr. ř. předpokládá pro povolení obnovy trestního řízení, že vyjdou na jevo buď nové skutečnosti nebo nové průvody, které navrhovateli obnovy nebyly známy neb aspoň přístupny (noviter reperta), nespadá sem výpověď znalce, v níž nejsou novými skutečnosti, nýbrž jen úsudek.

(Rozhodnutí ze dne 18.05.1933 , Zm I 418/33)
Z odůvodnění:
Proti Josefu W-ému, rolníku ve S., bylo u okresního soudu ve Stodě vedeno trestní řízení pro přestupek podle § 335 tr. zák., ježto neměl řezačku opatřenou ochranným zařízením, předepsaným nařízením z 12. března 1907 z. zák. čís. 33 a jeho zaměstnanec Josef A. při řezání dne 27. ledna 1931 dostal se pravou rukou do vtahovacích válců a ruka ta mu byla uříznuta. Již v četnickém oznámení jest uvedeno, že poraněný Josef A. udal, že v době řezání nebyla vkládací schránka u vtahovacích válců vůbec přikryta, a že vyšetřující četnický strážmistr za přítomnosti městského strážníka zjistil, že tvrzení A-ovo jest správné, že obviněný nemá svoji řezačku před vtahovacím válcem vůbec přikrytou. Při hlavním přelíčení dne 28. května 1931 potvrdil poškozený Josef A. jako svědek, že ochranného zařízení u řezačky nebylo, a to ani plechu ani prkna a že nemá obviněný vůbec ochranného zařízení k tomuto stroji, a rovněž svědkyně Anna L-ová a Marie Sch-ová potvrdily, že na řezačce nebylo žádného ochranného zařízení.

Při závěrečném hlavním přelíčení dne 12. února 1932 byl vyslechnut znalec ing. Ludvík H., který potvrdil, že řezačku prohlédl (kdy, není v protokole udáno) a shledal, že stroj, o nějž jde, jest opatřen pohyblivým prknem v předepsané délce a podal svůj posudek v ten smysl, že toto ("die vorhandene") bezpečnostní opatření odpovídá předpisům, totiž prováděcímu předpisu k nařízení místodržitelství z 12. března 1907, čís. 33 z. zák. Rozsudkem ze dne 12. února 1932 osvobodil okresní soud obžalovaného podle § 259 čís. 2 tr. ř., v důvodech uvádí stručně výpovědi všech shora jmenovaných svědků tak, jak jsou shora uvedeny a také z výpovědi znalce Ing. H-a uvádí, že znalec zjistil, že řezačka jest opatřena podle předpisů onoho prováděcího nařízení jak náleží, že prostora pro vkládání slámy jest kryta prknem zákonné délky, odpovídajícím tomuto předpisu. Na tyto údaje navazuje - aniž by činil na základě oněch průvodů skutková zjištění - odůvodnění, že soud nemá ve výpovědech svědeckých podkladu, by mohl obžalovanému přičísti a to jediné obžalovanému na úrazu A-ově vinu, že šlo o řezačku starého systemu, která i v souzeném případě odpovídala podle zjištění znalcova předpisům místodržitelského nařízení, probírá pak dále otázku, zda obviněný A-ovi příkaz k řezání dal, či zda mu řezání výslovně nezakázal. K odvolání veřejného obžalobce krajský jako odvolací soud potvrdil rozhodnutím ze dne 27. května 1932 rozsudek prvního soudu - s formulářovým odůvodněním.

Státní zastupitelství byvší následkem stížnosti Úrazové pojišťovny dělnické pro Čechy upozorněno, navrhlo povolení obnovy trestního řízení, ježto dodatečně vyšlo najevo, že dne 12. února 1932, kdy znalec Ing. H. podával posudek, sice řezačka byla ochranným zařízením opatřena, skutečně však v den nehody dne 27. ledna 1931 podle cit. nařízení opatřena nebyla a ochranné zařízení bylo teprve po úrazu na řezačku přiděláno. To potvrdili, byvše za účelem obnovy řízení znovu slyšeni, svědci Josef A., Anna L-ová a Marie Sch-ová a následkem toho změnil znalec Ing. H. původní posudek a podal nový posudek, podle něhož nikdo neupozornil na to, že řezačka nebyla opatřena v době úrazu tak jako v době, kdy podával posudek, a že řezačka podle výpovědi svědků výše uvedených nebyla podle předpisů zařízena. Okresní soud ve Stodě usnesením ze dne 3. prosince 1932 zamítl návrh na obnovu, ježto nevyšly najevo nové skutečnosti nebo průvody ve smyslu § 355 čís. 2 tr. ř. Krajský jako odvolací soud v Plzni usnesením ze dne 13. prosince 1932 vyhověl stížnosti státního zastupitelství, změnil usnesení okresního soudu ve Stodě obnovu povolil s tímto odůvodněním: Dodatným výslechem svědků Anny L-ové, Josefa A-a, Marie Sch-ové a dodatným posudkem Ing. Ludvíka H-a - vyšlo najevo, že řezačka, o niž jde, byla teprve po úrazu Josefa A-a opatřena ochranným prknem, pokud se týče opatřena jinak, než byla v den úrazu a než byla v den, kdy ji prohlížel soudní znalec. Tato závažná okolnost jest ve spojení s provedenými důkazy s to přivoditi usvědčení obžalovaného a bylo proto podle § 355 čís. 2 tr. ř. povoliti obnovu řízení.

Zmateční stížnost, podaná generální prokuraturou podle §§ 33 a 479 tr. ř. na záštitu zákona, právem vytýká, že tímto usnesením krajského jako odvolacího soudu v Plzni byl porušen zákon v ustanovení § 357 odst. 2 tr. ř. se zřetelem na § 355 čís. 2 tr. ř. Především jest poukázati k tomu, že odůvodnění odvolacího soudu jest nejasné, patrně následkem nesprávné stylisace věty: "pokud se týče opatřena jinak než byla v den úrazu a než byla v den, kdy ji prohlížel soudní znalec". Věta ta má beze vší pochyby správně zníti "pokud se týče že byla opatřena jinak v den úrazu než jak byla v den, kdy ji soudní znalec prohlížel". § 355 čís. 2 tr. ř. předpokládá pro povolení obnovy trestního řízení, že přijdou najevo nové skutečnosti nebo průvody, tedy noviter reperta, tudy buď nové skutečnosti nebo nové průvody, které navrhovateli obnovy nebyly známy nebo nebyly aspoň přístupny.

V souzeném případě nejde o takové nové skutečnosti ani o takové nové průvody. Pro správné posouzení viny obžalovaného jest rozhodné, zdali řezačka v době úrazu byla opatřena ochranným prknem čili nic. V tom směru potvrdili oni svědci již při hlavním přelíčení, že řezačka ochranným prknem opatřena nebyla. Okolnost tu potvrdili svědci ti opětovně při výslechu konaném za účelem, by se zjistilo, má-li býti povolena obnova řízení. Nepotvrdili tu ovšem nic nového, nýbrž jen opakovali to, co potvrdili již během hlavního přelíčení, opětovným výslechem jich nevyšla tedy na jevo žádná nová okolnost, a také žádný nový průvod. Ani znalec Ing. H., když byl opětovně slyšen v řízení obnovovacím, nepotvrdil žádné nové skutečnosti, nýbrž setrval na tom, co v průběhu hlavního přelíčení udal, totiž že řezačka, kterou prohlédl, jest opatřena oním ochranným prknem, dodal však, že mu nebylo známo, že podle výpovědi svědků výše uvedených řezačka v době, kdy se úraz stal, touto ochranou opatřena nebyla.

Novými na výpovědi znalce nejsou tedy skutečnosti, nýbrž jen úsudek, že řezačka nebyla v době úrazu opatřena ochranným prknem, jak to oni svědci potvrzují a podle spisů již při hlavním přelíčení potvrdili, a že neodpovídá předpisům. Že soudce podle důvodů rozsudkových dospěl ku zjištění, že řezačka v souzeném případě odpovídala podle zjištění znalcova předpisům místodržitelského nařízení, a že toto zjištění se ukázalo nesprávným, jest přičítati nesprávnému ocenění důkazů již před vydáním rozsudku po ruce jsoucích, neboť soudce neuvážil řádně, jak bylo jeho povinností, výsledky řízení průvodního, a při řádném a důkladném ocenění průvodního materiálu byl by musil si předložiti otázku, zdali řezačka znalcem prohlížená nejen v době, kdy znalec ji prohlížel, nýbrž i v době, kdy úraz se stal, byla oním ochranným prknem opatřena, a to tím spíše, když nejen svědci shora jmenovaní potvrdili, že v době úrazu tak opatřena nebyla, nýbrž i četník věc vyšetřující podle obsahu trestního oznámení zjistil, že řezačka řádně opatřena nebyla a když ani obžalovaný sám jasně a přesně netvrdil, - údaj v odstavci II. jeho podání je v tomto směru také dosti neurčitý, ba přímo dvojsmyslný, že řezačka v čas úrazu oním prknem byla opatřena, nýbrž se v podstatě jen tím obhajoval, že poškozenému zakazoval s řezačkou neupravenou pracovati.

Pominul-li soud tyto výsledky průvodního řízení, a opominul-li veřejný obžalobce v řízení odvolacím tuto vadu řádně uplatňovati, nemůže toto opomenutí doháněno býti oklikou obnovovacího řízení.