Rt 4630/1933
Obviněnému lze uložiti náhradu útrat zastoupení jen toho soukromého účastníka, pro jehož poškození byl uznán vinným, na tom nic nemění okolnost, že v řízení předcházejícím rozsudku byla přiznána práva soukromého účastníka osobě, která následkem podezření, že jí byla trestným činem způsobena škoda, byla považována za poškozenou.

(Rozhodnutí ze dne 11.02.1933 , Zm I 17/31)
Z odůvodnění:
Podle četnického oznámení okresnímu soudu v Lišově ze dne 15. prosince 1931 ztrácelo se v době od roku 1928 až do 1. prosince 1931 Anně Š-ové z uzamčené soustružnické dílny, nalézající se ve dvoře domu obviněné v L., bukové dříví, dle udání poškozené ztratilo se dříví celkem v ceně asi 800 Kč. dne 1. prosince 1931 byla přistižena v dílně obviněná, která do dílny vnikla, otevřevši ji klíčem, jejž podle svého udání dostala od svého bratra, podle chování se obviněné, která byla pozorována syny poškozené Františkem a Josefem, zamýšlela obviněná odciziti něco dříví. Z toho vzniklo podezření, že jest pachatelkou soustavných krádeží dříví z dílny v oné době páchaných. Státní zastupitelství v Českých Budějovicích navrhlo potrestání obviněné pro přestupek krádeže podle § 460 tr. zák., spáchaný odcizením dříví v ceně ne dokazatelně přes 500 Kč. V trestním řízení, v němž byla soukromá účastnice právně zastoupena advokátem Dr. Jar. M-em, a které se vztahovalo také na soukromou obžalobu Františka Š-y, zastoupeného týmž advokátem Dr. M-em, pro urážku na cti, došlo po několikerém hlavním přelíčení dne 20. května 1932 k vynesení rozsudku, jímž byla obviněná uznána vinnou přestupkem nedokonané krádeže podle §§ 8 a 460 tr. z., spáchané tím, že se dne 1. prosince 1931 pokusila z uzamčené dílny ke škodě Anny Š-ové odejmouti třísky od špalku v ceně 1 Kč, naproti tomu byla zproštěna podle § 259 čís. 2 tr. ř. z obžaloby pro přestupek dokonané krádeže dříví v ceně 500 Kč nepřevyšující, spáchané v době od ř. 1928 do 30. listopadu 1931, také od obžaloby pro urážku na cti Františkem Š-em vznesené byla obviněná osvobozena. Trest jí byl vyměřen vězením 24 hodin podmínečně, a byla zároveň uznána povinnou nahraditi podle § 389 tr. ř. útraty trestního řízení a nahraditi 1.098 Kč jako útraty právního zastoupení soukromé účastnice k rukám Dr. M-a. Odvolání obžalované, v němž si stěžovala i do přisouzení útrat právního zastoupení soukromé účastnice, nemělo úspěch a bylo rozhodnutím krajského jako odvolacího soudu v Čes. Budějovicích ze dne 22. července 1932 zamítnuto jak co do výroku o vině, tak i co do výroku o soukromých nárocích a útratách.

Výrokem soudu prvé stolice jakož i potvrzujícím jej rozhodnutím soudu odvolacího, že odsouzená je povinna nahraditi soukromé účastnici útraty jejího právního zastoupení v částce 1.098 Kč, byl porušen zákon. Útraty právního zastoupení soukromého účastníka jsou vzhledem k ustanovení § 381 čís. 4 tr. ř. arciť částí útrat trestního řízení, než z ustanovení §§ 389 a 393 odst. 3 tr. ř. plyne nutně, že obviněnému lze uložiti náhradu útrat zastoupení jen toho soukromého účastníka, pro jehož poškození byl uznán vinným, neboť jinak nedostává se materielního předpokladu soukromého účastnictví, který jest stanoven § 47 tr. ř.

Na tom nic nemění okolnost, že v řízení rozsudku předcházejícím byla přiznána práva soukromého účastníka osobě, která následkem podezření, že jí trestním činem byla způsobena škoda, byla považována za poškozenou. Práva tato pomíjejí osvobozujícím rozsudkem, který se vztahuje na čin, jímž škoda byla způsobena. Tomu jest tak v souzeném případě: škoda, pro kterou se Anna Š-ová připojila k trestnímu řízení, požadujíc její náhradu v řízení trestním, byla podle tvrzení poškozené způsobena jí odcizením dříví v čase od roku 1928 do konce listopadu 1931, rozsudkem byla však obviněná od obžaloby pro tuto dokonanou krádež osvobozena a tím byla soukromo-právním nároků Anny Š-ové, která se zakládala na předpokladu, že obviněná se této dokonané krádeže dopustila, odňata veškerá půda, obviněná byla odsouzena jen pro jediný útok na majetek Š-ové, provedený dne 1. prosince 1931, kdy však vůbec nedošlo k odcizení nějaké věci, nýbrž zůstalo jen při pokusu odcizení dříví ceně 1 Kč, takže k nějakému poškození Anny Š-ové tímto útokem vůbec nedošlo, což ani ona sama netvrdí, a tedy žádná škoda jí nevzešla. Nemohla proto obviněné býti uložena náhrada útrat zastupování Anny Š-ové vůbec.