Rt 4627/1933
Při služebné starší 18 let nebude již její věk o sobě pokládati za důvod ochrany podle § 132 III tr. zák.

(Rozhodnutí ze dne 9.02.1933 , Zm I 939/31)
Z odůvodnění:
Zmateční stížnost obžalovaného jeví se býti důvodnou, pokud s hlediska čís. 9 a) § 281 tr. ř. uplatňuje, že rozsudek postrádá zjištění skutečností, odůvodňujících v souzeném případě zákonný znak "svěření" k dozoru po rozumu § 132, III tr. zák. Nejvyšší soud stojí důsledně na právním stanovisku, že pouhá jsoucnost služebního poměru sama o sobě nestačí k založení poměru zákonem (§ 132/III tr. zák.) předpokládaného, nýbrž že se vyžaduje, by buďto zaměstnavatel byl osobou k tomu povolanou pověřen dozorem nad služebnou, nebo by tu alespoň byly zvláštní okolnosti, jež by služebnou činily potřebnou zaměstnavatelova dozoru co do jejího mravního vývoje, z kteréhožto hlediska přicházejí v úvahu zejména: mladistvý věk služebné, její tělesná nebo duševní nevyspělost, její osobní povaha, skutečnost, že rodiče nebo jiné osoby, jimž v prvé řadě náleží pečovati o její mravní vývoj, nemohou na ni dozírati. Z tohoto pohledu osoby starší 18-ti let ochrany zákona dle uvedeného ustanovení nepožívají.

Rozsudek nezjišťuje, že, jak to tvrdila obžaloba, rodiče Anny W-ové dceru dali k obžalovanému do služby a tím ji svěřili jeho dozoru. Jinak odůvodňuje svěření to jen poukazem na mladistvý věk W-ové, která jako 17leté děvče k obžalovanému do služby vstoupila a jíž v době činu bylo 19 let. Zákon tu předpokládá, že nezralost a tudíž mladistvý věk končí dosažením 18. roku.

Tomu odpovídá také stanovisko zákonodárce, jenž různé výhody trestněprávní, poskytované s hlediska věkové nevyspělosti, a různá opatření, sledující účel ochrany mládeže, váže alespoň převážně na nedokonaný 18. rok (srov. § 34 zák. čís. 71/1922, § 35 zák. čís. 50/1923 , nařízení z 25. listopadu 1902, čís. 51 věstníku a posléze zejména zákon o trestním soudnictví nad mládeží čís. 48/1931).

U děvčete, jemuž v rozhodné době bylo přes 18 let, nelze tudíž již předpokládati takovou nedospělost, která by sama o sobě odůvodňovala potřebnost dozoru v ohledu mravním.