Rt 4626/1933
Nedbale jednal obžalovaný, svěřil-li samostatné řízení motorového vozidla nezkoušenému řidiči, ani faktickým, třebas i častějším řízením motorového vozidla není prokázána úplná způsobilost řidiče k samostatnému jeho řízení.

(Rozhodnutí ze dne 8.02.1933 , Zm IV 557/32)
Z odůvodnění:
Na základě důvodu zmatečnosti podle č. 1 a) § 385 tr. ř. tvrdí obžalovaný, že nespáchal nic, co by mohlo býti považováno s jeho strany za nedbalost a že úraz zavinil jedině A. S. Námitka stěžovatele, že při určitých okolnostech je přípustné, aby silostroj řídil nezkoušený řidič, nemá v tomto případě závažnosti, poněvadž okolnosti tyto, jak byly znalcem uvedeny (při výcviku, při nehodě za jízdy) v tomto případě nebyly dány.

Tvrzení, že nedostatek šoférské legitimace není v logické souvislosti s úrazem proto, poněvadž K. K. řídil po celé měsíce jeho auto a motorku a byl s řízením jich obeznámen, nevyvrací příčinou souvislost mezi nedbalostí obžalovaného, že svěřil motorku A. K-ovi k samostatnému řízení, a mezi nastalým úrazem, poněvadž faktickým, byť i častějším řízením silostroje není prokázána úplné způsobilost řidiče k samostatnému řízení silostroje a obžalovaný z namítané okolnosti nemohl důvodně usuzovati o úplné způsobilosti K. K-yho k samostatnému řízení silostroje, což ostatně prokázala i jízda sama, při níž řidič K. K. osvědčil nezkušenost a nevědomost co do nejzákladnějších povinností při jízdě silostrojem.

Obžalovaný dopustil se tedy nedbalosti, když svěřil samostatné řízení motorky nezkoušenému řidiči K. K., kteroužto nedbalost tím spíše mohl nahlédnouti, poněvadž je sám zkoušený řidič silostrojů.

Nedbalost stihá obžalovaného dále i proto, že se pustil na cestu za tmy, s nedostatečným osvětlením silostroje, neboť kapesní elektrická lampička byla za daných okolností, jak nižší soudy správně dovozují, zřejmě nedostatečná, což obžalovaný tím více mohl rozpoznati, poněvadž podle zjištění vrchního soudu, byl před nastoupením jízdy od dělníků u něho zaměstnaných varován, aby se bez náležitého osvětlení na cestu nevydal. Obžalovaného stihá tedy nedbalost ve směrech nižšími soudy správně uvedených a nedbalost tato měla za následek nastalou srážku a úraz a je tedy v příčinné souvislosti s úrazem. Proto zodpovídá obžalovaný za trestné činy. Okolnost, že A. S. úraz spoluzavinil, obžalovaného neexkulpuje.