Rt 4624/1933
Nejdůležitější složkou zločinu pojišťovacího podvodu podle § 382 tr. z. po objektivní stránce je zničení nebo poškození vlastního pojištěného majetku, jak bylo s tímto započato, je čin pachatelův už zločinem pojišťovacího podvodu a nevyžaduje se, aby se pachatel pokusil získat i pojistnou částku.

(Rozhodnutí ze dne 8.02.1933 , Zm III 443/32)
Z odůvodnění:
To, že obžalovaný nežádal u pojišťovny o náhradu škody, netvoří samo o sobě pokus podvodu, neboť podvod podle § 382 tr. zák. byl započat tím, že obžalovaný postavil zapálenou svíčku mezi lehce hořlavé věci, s tím cílem, aby jeho pojištěné stroje shořely a aby on potom uplatňoval u pojišťovny vyplacení pojistného.

Nejdůležitější složkou zločinu podvodu podle § 382 tr. zák. po objektivní stránce je zničení vlastního pojištěného majetku a právě toto jednání obžalovaný už započal, takže jen nahodile, následkem odhalení jeho činu, nedošlo k uskutečnění této náležitosti podvodu.

Stěžovatel přehlédl, že pokus trestného činu se liší od dokonaného trestného činu právě tím, že při pokusu nebyly ještě uskutečněné všechny složky skutkové povahy dokonaného trestného činu, avšak už bylo předsevzaté takové jednání, kterým bylo vykonání zamýšleného zločinu nebo přečinu započato. Obžalovaný v tomto případě ještě ani nemohl uplatňovat u pojišťovny nárok na náhradu škody, protože odhalením pokusu bylo zabráněno, aby škoda nastala.