Rt 4612/1933
Směnka vydaná kupitelem na celou kupní cenu nebo na její část, najmě na část zbývající po hotové splátce, může býti platidlem, nebo jen prostředkem k zabezpečení pohledávky vzešlé prodateli z kupní ceny, v tomto případě trvá pohledávka z kupní ceny dále a kupní cena je kupitelem zaplacena teprve, až složí směnečnou valutu u držitele směnky, do té doby zůstává účinnou výhrada vlastnického práva přes odevzdání směnky.

(Rozhodnutí ze dne 2.02.1933 , Zm II 281/32)
Z odůvodnění:
Dovozuje stížnost, že souzený skutek není trestným činem, protože kupní cena, do jejíhož úplného zaplacení bylo prodateli vyhrazeno vlastnické právo ku prodané krávě, byla již úplně zaplacena tím, že kupitelé vyhotovili a odevzdali prodateli na částku kupní ceny zbývající po částečném hotovém zaplacení směnku, jež byla prodateli proplacena okresní záložnou v K., která postupem směnky vstoupila do směnečných práv prodatele, nikoli však i do jeho vlastnických práv ke krávě, kromě toho patřila pojistná částka 1912 Kč 60 h - jejíž zpronevěra dává se kupitelům za vinu vedle zpronevěry částky 1448 Kč, již kupitelé docílili prodejem krávy řezníkovi - kupitelům, protože oni byli pojistníky a nikoliv prodatel.

Vývody stížnosti není sice dolíčena beztrestnost souzeného skutku po zákonu, protože podkladem úvah dokazujících právní mylnost rozsudku mohou býti jen skutečnosti zjištěné rozsudkem prvé stolice (§ 288 odst. 2 čís. 3 tr. ř.) a napadený rozsudek nezjišťuje ani proplacení směnky záložnou, ani že pojistníky byli kupitelé - obžalovaní. Avšak opakovanými vývody poukazuje stížnost zřetelně k námitce, že nejsou v napadeném rozsudku zjištěny všechny skutečnosti, jichž jest třeba při správném výkladu k opodstatnění závěru, že šlo ve výtěžku obžalovanými za krávu docíleném a v pojistné částce jimi za krávu přijaté o věc svěřenou přes to, že byla již v době koupě část kupní ceny zapravena hotově a na zbytek dána směnka. V tom smyslu (v této úpravě) jest námitka důvodná.

Směnka vydaná kupitelem z příčiny kupní smlouvy na celou kupní cenu nebo na její část, najmě na část kupní ceny, zbývající po hotové splátce, může sice býti platidlem, takže odevzdáním jí prodateli je kupní cena zapravena, pohledávka prodatele z kupní smlouvy zaniká a na místo této pohledávky vstupuje pohledávka ze směnky. Směnka onoho původu může však býti také jen prostředkem k zabezpečení pohledávky vzešlé prodateli z kupní smlouvy, najmě prostředkem, by prodatel mohl pohledávku uplatniti a na kupiteli vymáhati ve směnečném řízení, tudíž rychleji, než by se dalo uplatniti a vymoci v řízení obyčejném, jakož i prostředkem, by si eskomptem směnky opatřil ihned co kupitel zapraví teprve později, ovšem opatřil to jen jako zálohu, protože je z důvodu eskomptu směnky povinen v případě liknavosti kupitele směnku vyplatiti čili, co jako směnečnou valutu obdržel, vrátiti.

V případech tohoto druhu trvá pohledávka z kupní ceny přes vystavení směnky dále a kupní cena je kupitelem zaplacena teprve tím, že kupitel složí valutu směnky u jejího držitele, do té doby zůstává v případech takového rázu výhrada vlastnického práva účinnou přes odevzdání směnky. Určení, zda tu je první či druhá eventualita, je věcí výkladu dotčeného ujednání stran a přísluší proto jako skutkové zjišťování soudu nalézacímu, jemuž je přihlížeti nejen k tomu, co stranami výslovně ujednáno, nýbrž i k tomu, k čemu směřovala vůle prodatele a kupitele podle okolností souběžných. Najmě může v souzené trestní věci údaj svědka K. a opakovaný v rozsudku býti poukazem, že v dotčené směnce nešlo o platidlo, nýbrž jen o plnění na místě placení.