Rt 4295/1931
Prohlášení svědka, že používá (nepoužívá) výhody § 152 tr. ř., není nezměnitelné, a může býti v tom i onom směru za řízení odvoláno. Je-li z jeho údajů, byť i postupně měněných, zřejmá jeho konečná vůle vypovídati před soudem jako svědek, jest toto jeho rozhodnutí pro soud směrodatné.

I když svědek prohlásil soudu, že nechce svědčiti (§ 152 tr. ř.), platí další jeho vyjádření, třebaže učiněné na dotaz a na upozornění obhájce, že ono prohlášení odvolává a svědčiti chce.

(Rozhodnutí ze dne 6.10.1931 , Zm I 746/31)
Z odůvodnění:
Svědkyně Marie M-ová, sestra obžalovaného, ač v přípravném vyšetřování nepoužila výhody § 152 tr. ř., prohlásila při hlavním přelíčení, že svědčiti nebude. Upozorněna obhájcem, že předmětem jejího výslechu má býti jen to, co vypovídala u vyšetřujícího soudce, odvolala své vzdání se svědectví. Obhájce pak učinil návrh, by svědkyně byla soudem znovu poučena, ana prý asi poučení neporzuměla. Soud však návrhu tomu nevyhověl a odůvodněním, že svědkyně byla předsedou řádně poučena o významu § 152 tr. ř., že to pochopila a prohlásila, že používá dobrodiní zákona a že svědčiti nechce, toto její prohlášení, jež učinila před předsedou bez zásahu obhájce, jest prý pro soud rozhodné. Výslech této svědkyně pak již nebyl proveden.

Zmateční stížnost, napadajíc rozsudek jen ve směru odsouzení obžalovaného pro zločin podle § 134, 135 čís. 1 tr. zák., uplatňuje pro onen postup soudu zmatečnost podle § 344 čís. 5 tr. ř., an by byl prý výslech svědkyně Marie J-ové doplnil řízení a byly by prý tak zjištěny veškeré okolnosti, jež předcházely vražednému činu. Nelze popříti, že postup soudu neodpovídal povaze a význmu § 152 tr. ř. Prohlášení svědka, že používá (nepoužívá) výhody § 152 tr. ř., není nezměnitelné a může býti v tom i onom směru za řízení odvoláno. Je-li z jeho údajů, byť i postupně měněných, zřejmá jeho konečná vůle vypovídati před soudem jako svědek, jest toto jeho rozhodnutí pro soud směrodatné, vždyť základní zásadou trestního řízení jest zjištění materielní pravdy a nemůže býti bráněno svědku, by o události nevypovídal, byť i dříve z toho neb onoho důvodu použil výhody § 152 tr. ř.