Rt 4290/1931
I. Předmětem křivého svědectví, trestného podle § 199 a) tr. zák., mohou býti jen skutkové okolnosti, nikoliv úsudky o právní povaze činu.

II. Nejde o právní úsudek, nýbrž o skutkovou okolnost vnitřního života, způsobilou, by byla předmětem křivého svědectví, vypovídal-li kdo o svém smýšlení o jiné osobě.

III. Lidé prostí, najmě nemají-li zvláštního vzdělání, nedovedou se vždy přesně vyjadřovati o svých duševních stavech a neznají mnohdy smysl výrazů, týkajících se takových stavů.

(Rozhodnutí ze dne 30.09.1931 , Zm I 838/30)
Z odůvodnění:
Zmateční stížnost uplatňuje důvody zmatečnosti podle čís. 5, 9 a), 10 § 281 tr. ř. Zmatek čís. 10 vůbec neprovádí. Jest s ní souhlasiti v tom, že předmětem křivého svědectví, trestného podle § 199 a) tr. zák., mohou býti jen skutkové okolnosti, nikoliv úsudky o právní povaze činu, stížnost však přehlíží, že v souzeném případě nepronášel obžalovaný, byv slyšen jako svědek nejprve v civilní a později v trestní věci, v rozsudku označené právní úsudky, nýbrž vypovídal o svém smýšlení o vlastním bratru, tedy o skutkové okolnosti, třebaže vnitřního života se týkající, a tudíž způsobilé, by byla předmětem křivého svědectví. Napadeným rozsudkem byl stěžovatel uznán vinným zločinem podvodu spáchaného křivým svědectvím, vydaným buď výpovědí ze dne 17. října 1929 v civilním sporu, nebo výpovědí ze dne 16. prosince 1929 v trestní věci. Stěžovateli je dáti za pravdu, že rozsudek je zmatečný podle čís. 5 § 281 tr. ř., neboť nalézací soud po stránce objektivní nevykládá ony dvě výpovědi a neuvádí důvody, proč shledává, že jedna vylučuje druhou, po stránce subjektivní pak se soud nezabýval tím, co stěžovatel chtěl vyjádřiti oněmi tvrzeními, zda si byl vědom toho, že ta či ona jeho výpověď není pravdivá, najmě, zda chtěl údajem, že on a bratr žijí již po léta v nepřátelství, naznačiti, že i on sám je k němu nepřátelského smýšlení.

Nelze zneuznati, že lidé prostí, najmě, nemají-li zvláštního vzdělání, nedovedou se vždy přesně vyjadřovati o svých duševních stavech a neznají mnohdy smysl výrazů, týkajících se takových stavů.