Rt 4287/1931
Školou povinné děvče jest svěřeno (§ 132 III tr. zák.) k dozoru průvodčímu vlaku, jímž jede.

(Rozhodnutí ze dne 26.09.1931 , Zm I 619/31)
Z odůvodnění:
Po zákonu je provedena námitka, že nešlo při svědkyni Marii Z-ové o osobu svěřenou dozoru stěžovatelovu. Námitce nelze přisvědčiti. Povinnost k dozoru ve smyslu § 132 III tr. zák., při níž jest účelem dozoru zabezpečení mravního vývoje a mravní neporušenosti svěřené osoby po stránce pohlavní, nemusí býti - jak stížnost neprávem uplatňuje - pachateli uložena zákonem.

Povinnost může býti pachateli uložena i jinak, a to jakýmkoli způsobem proň závazným, stačí i služební předpisy vydané v oboru služby, již stěžovatel konal v době souzeného skutku. Zákonný znak, že svědkyně Marie Z-ová byla dozoru stěžovatelovu svěřena, došel tudíž náležitého a správnému výkladu zákona vyhovujícího podkladu rozsudečným zjištěním, že stěžovatel měl podle služebních předpisů pro průvodčí vlaků, přesněji podle pokynů daných (železničním) zaměstnancům pro styk s obecenstvem povinnost, věnovati zvláštní péči školní mládeži, jejíž výchova školní a domácí nesmí - jak v dotčeném bodě poukazů řečeno - trpěti újmy jízdami na železnici, a že stěžovatel považoval Marii Z-ovou za školou povinné děvče jeho dozoru v době jeho služby svěřené.