Rt 4217/1931
K otázce vázanosti soudu obžalobou

Odpor se činí se zbraní (§ 82 tr. zák.) nejen, použil-li pachatel zbraně skutečně k útoku na vrchnostenskou osobu, nýbrž i když zbraní jen hrozil.

Pojem "zbraně", spadá se i hůl.

(Rozhodnutí ze dne 23.06.1931 , Zm I 365/31)
Z odůvodnění:
Napadenému rozsudku je zmateční stížností vytýkána zmatečnost podle § 281 čís. 1 tr. ř. proto, že obžalovanému byl vyměřen trest podle 1. (mírnější), na místě podle 2. (přísnější) trestní sazby § 82 tr. zák. Důvodnosti námitky není na újmu, že veřejný obžalobce nenavrhl ani v obžalovacím spise, ani v konečném návrhu při hlavním přelíčení vyměření trestu podle 2. věty § 82 tr. zák., nýbrž jen v důvodech obžaloby uplatňoval, že obžalovaný byl při násilném zprotivení se vrchnostenské osobě ozbrojen holí.

Soud jest návrhy obžalobcovými vázán jen potud, že nesmí uznati vinným obžalovaného skutkem, k němuž obžaloba původně nesměřovala a na který nebyla rozšířena při hlavním přelíčení. Jinak má soud podle § 262 tr. ř. použíti na zjištěný jím skutek v otázce viny a tím více v otázce trestu těch ustanovení zákona, která se při správném jejich výkladu na skutek ten vztahují, třebaže se jich obžalobce nedovolával. (Srov. k tomu rozhodnutí býv. nejv. soudu vídeňského čís. 3139 úř. sb.).

Při vylíčení zjištěného děje jest uvedeno, že obžalovaný, byv obecním strážníkem K-em upozorněn, že musí s ním jíti, an jest zatčen, počal strážníkovi hroziti a holí mu před obličejem šermovati, a že chtěl také strážníka K-a holí udeřiti, v čemž mu však strážník úderem obuškem zabránil. Rozhodovací důvody vyslovují dále, že soud má za to, že obžalovaný měl v úmyslu šermováním holí před obličejem policejního strážníka zmařiti služební výkon tohoto strážníka, záležející v předvedení obžalovaného a Marie R-ové na obecní úřad. Podle názoru zrušovacího soudu - činí se odpor se zbraní nejen, použil-li pachatel zbraně skutečně k útoku na vrchnostenskou osobu, nýbrž i když zbraní jen hrozil. Zbraní pak jest - podle názoru zrušovacího soudu jakýkoliv předmět, způsobilý sesíliti útok proti osobě nad míru pouhých tělesných sil pachatelových a ohroziti tělesnou bezpečnost této osoby, tudíž i hůl, jakou měl v ruce obžalovaný.