Rt 4215/1931
Pomlouvačný útok jest zkoumati jako celek, aniž lze se spokojiti jen zkoumáním toho, zda mají urážlivou povahu jednotlivé úseky, věty nebo slova zprávy.

(Rozhodnutí ze dne 20.06.1931 , Zm II 13/30)
Z odůvodnění:
Nejvyšší soud vyslovuje, že jest při posuzování základní otázky, zda se pozastaveným útokem snižuje neb aspoň ohrožuje způsobem v trestním zákoně vytčeným v očích spoluobčanů ona vážnost a úcta postiženého, na kterou má nárok podle své osobnosti, zkoumati obsah, smysl a dosah pozastavené zprávy. Zprávu jest zkoumati jako celek, a nelze se spokojiti jen zkoumáním toho, zda onu urážlivou povahu mají jednotlivé úseky nebo věty zprávy, neb i jen jednotlivá slova, vždyť slova nebo věty na první pohled urážlivé mohou, hledíc k obsahu a smyslu celé zprávy, této urážlivé povahy pozbíti, a mohou naopak slova nebo věty, jež o sobě nejsou urážlivé, hledíc k souvislosti s obsahem a smyslem celé zprávy zakládati nejtěžší a nejcitelnější urážky.