Rt 4212/1931
Padělání veřejné listiny o sobě nestačí ke skutkové podstatě zločinu podle § 199 d) tr. zák., nýbrž jest třeba, by bylo padělané veřejné listiny použito v úmyslu poškoditi neb byla padělána v tomto úmyslu.

(Rozhodnutí ze dne 16.06.1931 , Zm I 370/31)
Z odůvodnění:
Rozsudkem okresního soudu v Dolních Kralovicích ze dne 17. prosince 1930 byl obžalovaný, 13letý školák, uznán vinným přestupkem nedospělých podle § 269 a) tr. zák., jehož se dopustil tím, že v červenci 1930 v Ch. školní vysvědčení měšťanské školy v Č. ze dne 28. června 1930, tudíž veřejnou listinu padělal, a ž se tudíž dopustil trestného činu, který by podle povahy své byl zločinem, který však vzhledem k nedospělosti obžalovaného jest přestupkem.

Zmateční stížnost generální prokuratury podle § 33 tr. ř. na záštitu zákona právem vytýká, že rozsudkem tím, který vešel v moc práva, byl porušen zákon ve dvojím směru. Předně jest rozsudek pochyben ve výroku o vině, maje za to, že padělání veřejné listiny o sobě zakládá skutkovou podstatu zločinu, patrně zločinu podle § 199 d) tr. zák., padělání veřejné listiny jest jen jednou složkou skutkové podstaty tohoto zločinu, jež však o sobě - jak plyne z úvodní věty § 199 tr. zák. a ze srovnání ustanovení §§ 197, 199 písm. d) tr. zák. - k naplnění jeho skutkové podstaty nestačí, nýbrž musí k ní přistoupiti další složka, že se padělané veřejné listiny použije v úmyslu podvodném, t. j. v úmyslu poškozovacím.

V tomto směru neobsahuje rozsudek žádné zjištění, a to ani ve výroku ani v důvodech, soud se s touto podstatnou známkou skutkové podstaty vůbec nezabýval, ač obhajování se obviněného, jež vylučovalo úmysl poškozovací, činilo nutným zřetelný výrok v tomto směru, hájilť se obviněný podle zápisu o hlavním přelíčení tím, že se postupu do vyšší třídy sám nedomáhal, a že školní vysvědčení padělal jednak z obavy, by ho tatínek nebil, zvěděv, že má špatné známky, jednak k vůli kamarádům, by neviděli až jim ukáže vysvědčení, že má špatné známky, a by se nesmáli.