Rt 4205/1931
Výkon trestu, jehož podmíněný odklad byl - třebas pro nevědomost o souběhu s jinými trestnými činy téhož vinníka - vinníku právoplatně povolen, nemůže býti nařízen pro skutečnosti, jež nastaly dříve, než byl odklad trestu vysloven, třebaže byly soudu, když učinil tento výrok, neznámé a dostaly se k jeho vědomosti teprve po onom výroku.

(Rozhodnutí ze dne 12.06.1931 , Zm I 300/31)