Rt 4197/1931
I. Správnou volbu rychlosti ve smyslu všeobecného předpisu § 45 min. nař. čís. 81/1910 ř.z. jest posuzovati vždy podle dané situace.

II. Řidič automobilu musí počítati s obecně známým zjevem, že děti přebíhají přes silnici bezprostředně před jedoucími auty, vidí-li hrající si děti po jedné straně silnice, zúžené po druhé straně hroudami země z vykopávek, musí voliti takovou rychlost, při které by mohl vůz zastaviti i na krátkou vzdálenost, ona místní situace opodstatňuje pojem "zvláště nebezpečných okolností" ve smyslu § 337 tr. zák.

III. Subjektivní stránka.

(Rozhodnutí ze dne 9.06.1931 , Zm I 584/30)
Z odůvodnění:
Správnou volbu rychlosti ve smyslu všeobecného předpisu § 45 min. nař. jest posuzovati vždy podle dané situace. Ta byla v souzeném případě taková, že po levé straně silnice viděl obžalovaný již ze vzdálenosti asi 50 kroků hrající si děti, z nich usmrcená Marie H-ová byla podle zjištění čtyřletá, druhé dítě podle spisů asi ve stejném stáří.

Na pravé straně silnici byla podle zjištění naházena země z vykopávky do hromad až do výše 1 m, a silnice byla takto asi do polovice zúžena, na ony hromady obžalovaný přirozeně s autem v případě potřeby vjetí nemohl, a měl tak úplně znemožněno, by se mohl vyhnouti do prava před překážkou, která by mu přišla do cesty z levé strany. Právě odtud hrozila mu však překážka ze zjevu zcela obvyklého, že malé děti, hrající si tam bez dozoru, mohou pro blízkost od jízdní dráhy vběhnouti před přijíždějící auto zcela nenadále. Poněvadž pak ani dítě nemohlo by silnici úplně přeběhnouti pro hromady na cestě naházené, bylo tím větší nebezpečí, že dítě přijde právě do úzké jízdní dráhy auta na vzdálenost zcela krátkou. Aby obžalovaný mohl čeliti takovému poměrně bezprostřednímu ohrožení bezpečnosti dětí, které viděl, k tomu při nemožnosti vyhnouti na pravou stranu zbýval mu jediný prostředek, totiž volba takové rychlosti, při které by mohl vůz zastaviti i na krátkou vzdálenost, úměrnou malé vzdálenosti úzké jízdní dráhy od místa, kde si děti u silnice hrály.

Subjektivní stránka viny obžalovaného není dovozována jen z toho, že si povšiml výstražného znamení, které se ovšem vztahovalo k jiné překážce v jízdní dráze (k rigolu), s níž tento úraz není v žádné spojitosti. Pro zjištění, že obžalovaný předvídal nebo měl předvídati nebezpečí, způsobené rychlostí jeho jízdy, jsou uvedeny v rozsudku jiné okolnosti, jež jsou za dané situace rozhodného významu, že obžalovaný seznal, že se staví v osudném místě v cestu překážka (zúžení jízdní dráhy naházenou vykopávkou), že ho otec napomínal k opatrné jízdě, a že patřil na vzdálenost asi 50 kroků po levé straně silnice hrající si děti.

Předvídatelnost konkrétního nebezpečí jest zjištěním těchto okolností zdůvodněna úplně dostatečně, a nebylo třeba v tomto směru bližšího rozboru, neboť přebíhání dětí přes silnici bezprostředně před jedoucími auty je okolnost tak obecně známá, že není třeba blíže odůvodňovati, že v bezprostřední blízkosti silnice bez dozoru si hrající děti jsou rychlou jízdou auta po silnici uvedeny do konkrétního nebezpečí, které automobilistovi pro přirozenou svoji povahu musí býti zřejmé, a s nímž musí počítati, třebaže bylo spoluzaviněno nedostatečným dozorem na děti. Jest pak přirozeno a netřeba to zvláště zjišťovati, že i obžalovaný, jezdící autem, měl si toto nebezpečí uvědomiti. U tak malých a proto nerozumných dětí, jako v souzeném případě, najmě any si hrály bez dozoru, jest toto nebezpečí dáno, i když jsou jinak normální, a to i tam, kde snad je automobilový provoz značný. Jsou proto pro posouzení věci bezvýznamnými okolnosti, jež zdůrazňuje zmateční stížnost, že usmrcená Marie H-ová byla normální dítě, že obcí S. jezdí mnoho automobilů, a že jsou tam 3 benzínové pumpy.