Rt 4175/1931
Objektivní skutková podstata přestupku podle § 320 f) tr. zák. je naplněna a dokonána již tím, že nepovolanou změnou veřejné listiny bylo propůjčeno nesprávnému obsahu zdání oficielního původu, nevyžaduje se konkretní způsobilost padělání přivoditi účinek, nepovolaná změna může býti provedena jakýmkoli způsobem, přepsáním nebo přeškrtnutím původního textu a napsáním jiného.

Ani ne zcela podařené provedení padělku nevylučuje o sobě skutkovou podstatu přestupku § 320 f) tr. zák., která nepředpokládá konkretní způsobilost uvésti v omyl.

Subjektivní skutková podstata přestupku § 320 f) tr. zák. vyžaduje úmysl uvésti koho nepovolanou změnou textu veřejné listiny v omyl (oklamati třetí osobu).

(Rozhodnutí ze dne 21.05.1931 , Zm I 708/30)
Z odůvodnění:
Objektivní skutková podstata přestupku podle § 320 f) tr. zák. je naplněna a dokonána již tím, že nepovolanou změnou veřejné listiny bylo propůjčeno nesprávnému obsahu zdání oficielního původu, a že se nevyžaduje konkretní způsobilost padělání přivoditi účinek. Nepovolaná změna může býti provedena jakýmkoli způsobem, tedy přepsáním původního textu veřejné listiny nebo, jak se stalo v souzeném případě, přeškrtnutím původního textu a napsáním jiného. Mluví-li se proto v rozsudku ne zcela případně o přepsání číslic, nepadá to na váhu a nezakládá rozpor podle čís. 5 § 281 tr. ř. s obsahem padělaného certifikátu, ana i změna v té formě, jak ji obžalovaný provedl, opodstatňuje pojem padělání veřejné listiny. Ani ne zcela podařené provedení padělku nevylučuje o sobě skutkovou podstatu přestupku podle § 320 f) tr. zák., která nepředpokládá ani konkretní způsobilost uvésti v omyl.

Ostatně připouští sama stížnost, že následkem změn provedených obžalovaným v certifikátu mohla vzejíti pochybnost o tom, která číslice skutečně platí, tím je však již dána stížností popíraná způsobilost oklamati. Nicméně nelze zmateční stížnosti upříti oprávnění, pokud namítá vadnost rozsudku po stránce subjektivní. Stížnost uplatňuje právem, že se ke skutkové podstatě přestupku podle § 320 f) tr. zák. vyžaduje úmysl pachatele uvésti někoho nepovolanou změnou textu veřejné listiny v omyl (oklamati třetí osobu).

Tento úmysl nalézací soud nezjišťuje, otázkou subjektivního zavinění s hlediska § 320 f) tr. zák. se vůbec neobírá, ač to bylo nutné již se zřetelem na obhajobu obžalovaného (čís. 9 a § 281 tr. ř.). Hájilť se obžalovaný, jak stížnost vytýká, uplatňujíc tak zjevným poukazem neúplnost rozsudku podle čís. 5 § 281 tr. ř., tím, že onu změnu v certifikátu provedl proto, by nezapomněl při zdanění vozu a v případě jeho prodeje na ony správné výměry, pokud se týče, že si ony změny poznamenal na certifikát, by nezapomněl při příštím hlášení zdanění u důchodkové kontroly na skutečné výměry vozu. Subjektivní stránka musí však býti v rozsudku výslovně zjištěna a po zákonu (§ 270 čís. 5 tr. ř.) odůvodněna, poněvadž jinak neodpovídá odsuzující výrok zákonu.