Rt 4166/1931
"Veřejně" znamená, že mohl býti urážlivý výrok slyšen aspoň dvěma přítomnými osobami, tomu tak není, byl-li výrok pronesen k jedné osobě tak, že kromě ní nemohl jej nikdo z přítomných slyšeti.

"Neveřejně" pronesený výrok nestane se veřejným ani tím, že se dalším sdělováním dostane na veřejnost.

(Rozhodnutí ze dne 16.05.1931 , Zm I 826/30)
Z odůvodnění:
Okresní soud v Trutnově vynesl po hlavním přelíčení dne 2. června 1930 zprošťující rozsudek z těchto důvodů: "Jest prokázáno, že obviněná dne 11. března 1930, když se několik žen u ní v bytě sešlo, Filomeně D-ové pošeptala do ucha, "že její syn chodí s cvikýřem (mit einem Zwitter)", a že D-ová ihned věděla, že se to vztahuje na soukromou obžalobkyni, poněvadž její syn (D-ové) s ní chodil. Ve výroku tom bylo by spatřovati vydávání v posměch podle § 491 tr. zák., poněvadž jde o vytýkání tělesné vady, při čemž byla soukromá obžalobkyně snižována, avšak soud neshledal, že se tak stalo veřejně nebo před více lidmi, ana obviněná pošeptala ona slova D-ové do ucha, takže nikdo jiný kromě D-ové slova ta nemohl slyšeti. Nebyl tedy závadný výrok pronesen veřejně, před více lidmi, a není tu tedy skutkové podstaty přestupku podle § 491 tr. zák.

Krajský jako odvolací soud v Jičíně k odvolání soukromé obžalobkyně rozhodnutím ze dne 26. srpna 1930 rozsudek prvého soudu změnil, a uznal obviněnou vinnou přestupkem podle § 491 tr. zák. V důvodech uvádí odvolací soud, že vychází ze skutkových zjištění soudu první stolice, že však náležitost skutkové podstaty § 491 tr. zák. veřejnosti pokud se týče spáchání před více lidmi má za dánu, neboť urážlivý výrok byl pronesen za okolností, za nichž obviněná s plnou určitostí musila počítati s tím, že Filomena D-ová již s ohledem na svého syna, jemuž byl předhazován styk s osobou pohlavně nenormální, toho použije, a že se obzvláště také soukromá obžalobkyně a celá její rodina o tom dozví. Za takových okolností není dovoleno dotýkati se cti druhé osoby, ano již předem jest jisto, že se urážlivý výrok rozšíří.

Rozhodnutím odvolacího soudu byl porušen zákon. § 491 tr. zák. požaduje ke skutkové podstatě, by čin byl spáchán veřejně nebo před více lidmi, v souzeném případě nejde o čin spáchaný veřejně, spáchaný před více lidmi. Před více lidmi značí, že urážlivý výrok mohl býti slyšen aspoň dvěma přítomnými osobami, toho však tu není, neboť podle skutkového zjištění prvního soudu, které bylo převzato i soudem odvolacím, pronesla obviněná závadná slova takovým způsobem, že je kromě Filomeny D-ové nikdo z přítomných nemohl slyšeti.

Jestliže závadný výrok přišel dodatečně k vědomí více lidí bez přičinění obviněné (že obviněná závadný výrok rozšiřovala anebo se jakýmkoli způsobem o to přičinila, není vůbec ani tvrzeno, tím méně zjištěno), nemůže to nahraditi složku zákonem požadovanou, spáchání činu samého buď veřejně nebo před více lidmi. Neveřejné spáchání činu nestane se veřejným tím, že se dalším sdělováním dostane na veřejnost.