Rt 416/1921
I. K vadám rozsudku

II. Poštovní a nádražní úřad, jakož i četnická stanice jsou veřejnými úřady ve smyslu § 76 tr.zák.

III. K zákonnému pojmu násilí stačí násilí psychické.

( Rozhodnutí Kr II 110/21, 11.04.1921 )
Z odůvodnění:
Nalézací soud neshledal v činu obžalovaných skutkové podstaty zločinu velezrady podle § 58 písm. b),c) tr. zák., na který zněla obžaloba, nýbrž uznal je vinnými pouze zločinem pozdvižení dle § 68 tr. zák., aniž by v rozhodovacích důvodech rozsudku bylo uvedeno, kterými úvahami soud se řídil, rozhoduje právní otázky a zamítaje přednesené námitky. Ježto tedy v odpor vzatý rozsudek, předsevzav toliko zjištění, nebyl vyložil, jak byl povinen, kterými právními úvahami byl soud při rozhodování veden a nerozvedl, kterými skutečnostmi jsou vyčerpány jednotlivé pojmové znaky zločinu pozdvižení podle § 68 tr.z., omezuje se toliko na stručný výrok, nemohl odvolací soud přezkoumati v tomto směru názor prvé stolice.

Po skutkové stránce zjistil soud, že 13. prosince 1920 odebrali se obžalovaní S. a P. na četnickou stanici v R. asi se 60 jinými dělníky, z nichž 15 vystoupilo s nimi dovnitř, a žádali, odvolávajíce se na vyšší rozkaz, přítomného strážmistra H., by jim vydal zbraně, načež tento, ježto viděl, že situace je vážná a že by byl odpor marný nechal si vzíti pušku, kdežto ostatní obžalovaní zůstali státi na chodbě a před budovou a druhý proud davu táhl ku poštovnímu úřadu, kde zakročil obžalovaný H. a že konečně i na místní nádraží odebral se obžalovaný S. se zástupem asi 40 lidí, při čemž zůstala na poštovním úřadě a na nádraží hlídka a úředníci dělali službu pod jejím dozorem.

Pod veřejnými úřady dlužno rozuměti ony orgány státu, okresů a obcí, které na venek, vybaveny jsouce rozhodující a nařizující moci, trvale jsou organisovány, by plnily v okruhu věcné a místní působnosti úkoly veřejné zprávy. K úkolům těmto patří také péče o veřejnou bezpečnost a veřejnou dopravu, kterou mimo jiné zprostředkuje pošta a dráha. Činností provozovanou v poštovní a železniční správě státní obstarávány jsou pak eminentně veřejnoprávní zájmy. O tom, že poštovní a nádražní úřad, jakož i četnická stanice jsou úřady veřejnými nemůže být proto pochybnosti.

Že zmíněné úřady byly v jejich působnosti rušeny násilně, plyne ze zjištění nalézacího soudu. Při ozbrojení četnictva nejednalo se toliko jen o osobu strážmistra. H. jako takového, nýbrž o představitele četnické stanice, ježto dle úmyslu obžalovaných, kteří žádali, by strážmistr H. jim vydal z b r a n ě, mělo a bylo četnické stanici v působnosti její násilně překáženo.

Znemožněno bylo jí totiž, aby zakročila a podnikla to, co ve smyslu předpisů a instrukcí měla činiti a aby také byla s to, dostáti svým úkolům a svému určení. Mimo jiné patřilo k povinnostem jejím, jakož i druhých úřadů, by neobyčejný tento případ hlásily ihned nadřízeným orgánům, by tyto mohly učiniti příslušná opatření. V tom bylo úřadům zabráněno, ježto podle zjištění nalézacího soudu zanechány jak u poštovního tak u drážního úřadu hlídky, které kontrolovaly činnost úřadů těch, a není pochyby, že, kdyby byly telefonovaly úřady tyto pro pomoc, že by obžalovaní nebyli to připustili, ježto právě obsadili úřady, zanechavše tam hlídky jedině za tím účelem, by úřadování dělo se v jejich intencích.

Trestní zákon nepodává sice v žádném ze svých četných ustanovení, jichž skutkovým znakem je násilí, jeho definice. Než k zákonnému pojmu násilí postačí, jak plyne z ustanovení § 76 tr.zák., násilí psychické, morální a není třeba fysického násilí.

Obžalovaní dopustili se tohoto psychického násilí tím způsobem, že uplatnili převahu masy za nimi stojící při ozbrojení četnictva, při obsazení poštovního a nádražního úřadu, čímž zároveň zaujali výhružné postavení proti představitelům dotyčných úřadů pro případ jejich odporu. Není potřebí by tato výhružka byla způsobilá uvésti představitele ty v strach a nepokoj, stačí když činěn byl nátlak na ně.

O tom nelze pochybovati k použitým výrokům jako vůči poštmistrovi F., že musí dovoliti, by poštovní úřad obsadili, ježto k tomu mají vyšší rozkaz, nebo vůči přednostovi, který užil obžalovaný S.:" pane přednosto, my máme od velitelství naší strany rozkaz obsaditi stanici, již jsme obsadili úřad, odzbrojili četnictvo a doufám, že nebudete nám dělati žádných překážek, poněvadž máme rozkaz a my to podle rozkazu provedeme"