Rt 4143/1931
Právo kritiky jest sice složkou veřejného života a zaručeno v ústavní listině, leč v každém případě jest třeba zkoumati, zda kritika nevybočuje z mezí vytýčených předpisy §§ 487 a násl. tr. zák., zda se nedotýká obsahem a formou mravních kvalit napadeného, zda nenabývá takového rázu hanlivého a sesměšňujícího, že se tím dotčený snižuje v úctě a ve vážnosti.

(Rozhodnutí ze dne 17.04.1931 , Zm I 422/30)
Z odůvodnění:
Zmateční stížnost obžalovaného, uplatňujíc hmotněprávní důvod zmatečnosti, snaží se dolíčiti, že závadný článek "Č. Ž. L." byl jen dovolenou, oprávněnou, spravedlivou a tedy beztrestnou kritikou útoku článku "N. L. - V. N.".

Právo kritiky jest ovšem složkou veřejného života, a jest zaručeno v § 117 ústavní listiny, leč v každém případě jest třeba zkoumati, zda kritika nevybočuje z mezí vytýčených předpisy §§ 487 a násl. tr. zák., zda se nedotýká obsahem a formou mravních kvalit napadeného, zda nenabývá takového rázu hanlivého a sesměšňujícího, že se tím dotčený snižuje v úctě a ve vážnosti.

Pamětliv jsa tohoto zásadního právního hlediska, kmetský soud podle své povinnosti náležitě zkoumal obsah článku, zjistil jeho smysl a dosah i v podrobnostech i v celé souvislosti, a na tomto podkladě si uvědomil ve směru právním, že v bodech 1, 3, 4, 5 jest soukromý obžalobce viněn z určitého nepočestného činu, který by ho mohl v opovržení uvésti nebo snížiti, z toho, že uveřejnil článek s tendencí poštvati veřejnost proti železničním zaměstnancům, an tvrdil, že jde o sabotáž se strany zaměstnanců drah, že článek ten zastiňuje všechny projevy nenávisti, jest dokladem zvrhlosti a hnusnosti soukromého obžalobce, při čemž jsou zároveň vypočítávány jeho opovržlivé vlastnosti, a že tím jest dána skutková povaha urážky na cti podle § 488 tr. zák., a že se v bodě 2 mluví o všelijakém štvaní tisku, do něhož jest pojati i "N. L. - V. N.", čímž jest viněn soukromý obžalobce bez udání určitých skutečností z opovržlivých vlastností a z opovržlivého smýšlení, a že tím jest dána skutková podstata urážky na cti podle § 491 tr. zák.