Rt 4083/1931
Řidič auta neručí (nezodpovídá) za následky srážky s chodcem, zachoval-li všechny potřebné nebo předepsané opatrnosti a nemohl-li přes to - jeda dovolenou rychlostí po volné silnici - včas zastaviti, protože mu chodec vstoupil z nenadání do jízdní dráhy na vzdálenost, na kterou nebylo lze zastaviti, není-li tu těchto předpokladů, nezbavuje ani převážné spoluzavinění chodce řidiče zodpovědnosti za úraz, který zavinil svým jednáním (opomenutím).

(Rozhodnutí ze dne 26.02.1931 , Zm I 332/30)
Z odůvodnění:
Nesprávný jest názor stížnosti, že těsný vstup poškozeného chodce (L-a) do jízdní dráhy před auto (pokud se týče neopatrnost a lehkomyslnost poškozeného v tom spočívající), byl jedinou příčinou jeho neštěstí a že vylučuje již o sobě bez ohledu na všechny ostatní složky tohoto případu zodpovědnost řidiče (stěžovatele) za přejetí chodce (L-a). Jest na bíledni, že sebe větší neopatrnost chodce nemůže způsobiti srážku a nehodu, není-li tu zároveň jízda vozidla, v níž jest proto spatřovati další příčinu nehody.

Tím, že chodec na veřejných, vozidlům nezakázaných cestách, neosvědčí opatrnost, i jemu náležející a nutnou, by nepřišel pohybem vozidel k úrazu, nepozbývá pro řidiče vozidel závaznosti a účinnosti trestní předpis § 335 tr. zák. a založená v něm povinnost řidičů vozidel ke dbalosti, k ostražitosti a k opatrnosti. Nelze sice popříti, že i na chodcích a těch, kdož používají jiných dopravních prostředků, jest požadovati při zvýšeném uličním ruchu přesné dodržení všech bezpečnostních předpisů a opatrnosti, leč nedbání této opatrnosti s jejich strany může sice opodstatniti i jejich vlastní spoluzavinění nehody, nezbavuje však ještě řidiče automobilu zodpovědnosti za úraz, který přivodil také svým jednáním neb opomenutím. Přes případné, snad i převážné spoluzavinění L-ovo jest napadený rozsudek v souladu se správným použitím zákona, obstojí-li proti námitkám stížnosti rozsudečný předpoklad, že se i stěžovatel dopustil nedbalého jednání a opomenutí, jeda nedovolenou rychlostí. Rozsudek zjišťuje, že stěžovatel jel rychlostí nejméně 27 km, tedy rychlostí nedovolenou, protože jest místo úrazu pokládati za uzavřenou osadu (přesněji za část uzavřené osady).