Rt 4049/1931
K "ukrývání" ukradené nebo zpronevěřené věci (§ 185 tr. zák.) se nevyhledává, by pachatel věc přímo převzal, stačí jakékoli pomocné jednání pachatelovo, jímž se "ukrývání" věci jinou osobou podporuje (na př. dovolil-li kdo jinému výslovně nebo mlčky, by ukradené věci v jeho bytě uschoval).

(Rozhodnutí ze dne 23.01.1931 , Zm I 881/30)
Z odůvodnění:
Zmateční stížnost ve vývodech, vztahujících se k tomuto důvodu zmatečnosti namítá, že rozsudek, jenž klade podle svého výroku stěžovateli za vinu, že věci obžalovaným Václavem D-em ukradené a v rozsudku blíže označené "ukryl", nezjišťuje činnost stěžovatelovu, odpovídající pojmu "ukrývání" po rozumu § 185 tr. zák. S právním názorem stížnosti, že "ukrýváním" podle § 185 tr. zák. jest positivní činnost, směřující a způsobilá k tomu, by znemožnila neb alespoň ztížila oprávněné osobě opětné nabytí předmětu, jehož pozbyla, jest souhlasiti. Skutečnost, stížností v tomto směru zdůrazňovaná, že rozsudek nezjišťuje, že stěžovatel ukradené věci, o něž tu jde, převzal, je právně bezpodstatná, ano se k "ukrývání" ukradené nebo zpronevěřené věci podle § 185 tr. zák. nevyhledává, by pachatel ukradenou nebo zpronevěřenou věc přímo převzal.

Stačí, jak ostatně stížnost sama v dalších vývodech připouští, jakékoli pomocné jednání pachatelovo, jímž se "ukrývání" takové věci jinou osobou (na příklad tím kdo věc tu ukradl nebo zpronevěřil) podporuje. Podle toho stačí i zjištění, že stěžovatel dal obžalovanému D-ovi výslovně nebo mlčky povolení, by věci ukradené, o něž tu jde, v jeho bytě uschoval za tím účelem, by oprávněným osobám znemožnil nebo ztížil opětné nabytí věcí těch, i v takovém jednání bylo by spatřovati positivní činnost oné povahy.