Rt 402/1921
Osoba, z jejíhož držení byla věc odňata, může býti rozdílnou od osoby, jež byla krádeží poškozena.

( Rozhodnutí Kr I 725/20, 23.03.1921 )
Z odůvodnění:
Pro posouzení otázky je v prvé řadě směrodatným ustanovení § 171 tr. zák., dle něhož nijak nesejde na tom, kdo je vlastníkem odcizené věci, nýbrž jen na tom, byla-li odejmuta z držení osoby, rozdílné od osoby pachatelovy.

Pod pojem držení ve smyslu trestněprávním pak spadá zcela nepochybně i pouhá detence jakožto poměr, umožňující, by s věcí skutečně bylo nakládáno, spojený s vůlí, tuto možnost udržeti v působnosti. Může tedy osoba, z jejíhož držení věc byla odňata, býti v tom kterém případě rozdílnou od osoby, jež krádeží byla poškozena.