Rt 3964/1930
Pro subjektivní skutkovou podstatu § 85 b) trestního zákona nestačí, že pachatel předsevzal čin (mrštil sklenicí) úmyslně, jsa si vědouc toho, že by z této činnosti mohlo vzejiti nebezpečí pro život, zdraví a bezpečnost těla osob (v hostinci), nýbrž jest i třeba, by tak učinil v úmyslu poškoditi cizí majetek.

(Rozhodnutí ze dne 10. října 1930, Zm I 186/30.)

Nejvyšší soud jako soud zrušovací zamítl v neveřejném zasedání zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku Krajského trestního soudu v Praze z 28. ledna 1930, pokud jím byl stěžovatel uznán vinným přestupky podle §§ 8 a 411, 431 a 468 trestního zákona; vyhověl však této zmateční stížnosti do téhož rozsudku, pokud jím byl obžalovaný uznán vinným zločinem veřejného násilí podle § 85 písm. b) trestního zákona; zrušil rozsudek v tomto výroku o vině jakož i ve výroku o trestu a ve výrocích s tím souvisejících a vrátil věc do prvé stolice, by byla v rozsahu zrušení znovu projednána a rozhodnuta.
Z o d ů v o d n ě n í :
Zmateční stížnost obžalovaného jest odůvodněna, pokud napadá výrok o vině na zločinu podle § 85 písm. b) trestního zákona. Skutková podstata tohoto zločinu předpokládá zlomyslné poškození cizího majetku, může-li z toho vzejíti nebezpečí pro život, zdraví nebo bezpečnost lidí (v rámci případu). Rozsudek zjišťuje, že obžalovaný vzal sklenici a mrštil jí do sálu mezi hosty a pak láhev od limonády, kterou rovněž mrštil do sálu mezi hosty, takže se obě rozbily; že v sále sedělo asi třicet osob, které byly tímto zlomyslným jednáním obžalovaného na těle ohroženy. Ve směru subjektivním zjišťuje, že obžalovaný mrštil sklenicí úmyslně, jsa si vědom toho, že by z této činnosti mohlo vzejíti nebezpečí pro život, zdraví a bezpečnost těla osob v hostinci. Rozsudek se však nevyslovuje vůbec o tom, zda obžalovaný mrštil sklenicí a lahví do sálu v úmyslu poškoditi cizí majetek. Zmateční stížnosti nelze sice přisvědčiti, že měl býti zjištěn nepřátelský úmysl proti hostům v místnosti, ano by pak šlo již o jinou skutkovou podstatu, nelze jí však upříti důvodnost, pokud vytýká, že nebyl zjištěn úmysl obžalovaného, poškoditi cizí majetek, jakožto skutková náležitost zločinu podle § 85 písm. b) trestního zákona. V té příčině bylo proto zmateční stížnosti vyhověti a uznati za podmínek § 5 citovaného již zákona, jak se stalo, aniž bylo třeba zabývati se ještě dalšími vývody zmateční stížnosti.