Rt 390/1921
V tom, že obhájcův úředník přišel na poštu s opravným prostředkem poslední den lhůty v čase, kdy se zásilky již nepřijímaly, nelze spatřovati překážku ve smyslu § 364 tr. ř.

( Rozhodnutí Kr I 200/21, 8.03.1921 )
Z odůvodnění:
Obžalovaný omlouvá se tím, že jeho obhájce pro nával jiné neodkladné práce mohl vyhotoviti provedení opravných prostředků teprve až poslední den lhůty dne 25. ledna 1921 a odevzdati je v 6 3/4 hod. večer své úřednici, by je ještě téhož večera na poště doporučeně podala, tato však že je podala až druhý den ráno s tím, že včera bylo již pozdě, a z protokolární výpovědi této úřednice plyne, že ona se nejdříve pokusila u dvou poštovních filiálek spis podati, že však tam bylo již zavřeno, a že, když konečně v 8 hod. večer na hlavní poštu přišla, také tam již zásilky nepřijímaly, a na hlavní poštu, že ihned nešla proto, poněvadž tam musí vždy půl hodiny čekati, a že myslila, že spis podá ještě ve filiálce.

Uváží-li se, že obhájce, když již provedení opravných prostředků na své nebezpečí na poslední den lhůty ponechal, povinen byl, o to se pod vlastní zodpovědností postarati, by provedení to, ještě v době, ve které se doporučené zásilky na poště přijímají, tam skutečně také bylo podáno, že však, ačkoliv ručí i za dodržení lhůty i za zavinění svého úřednictva, jednak provedení opravných prostředků své úřednici teprve v poslední chvíli večer odevzdal a jednak ani potom podání na poštu větší pozornosti a potřebné péče nevěnoval a o přesné a včasné vykonání svého příkazu se nestaral, nelze v tomto případě za vylíčených a obhájcem zaviněných okolností v tom, že obhájcova úřednice přišla na poštu až v době, když se zásilky již nepřijímaly, spatřovati obhájcem nezaviněnou, neodvratnou překážku včasného provedení opravných prostředků.