Rt 3897/1930
Zákon nemá v § 82 trestního zákona na mysli jen zbraně smrtící nebo zbraně v technickém slova smyslu; zbraní jest každý předmět způsobilý zesíliti útok proti vrchnostenské osobě a ohroziti její tělesnou bezpečnost; spadá sem i jízdní kolo.

(Rozhodnutí ze dne 13. června 1930, Zm I 695/29.)

Nejvyšší soud jako soud zrušovací zavrhl po ústním líčení zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku Krajského soudu v České Lípě ze dne 5. září 1929, jímž byl stěžovatel uznán vinným zločinem veřejného násilí podle § 81 trestního zákona a přestupkem podle § 312 trestního zákona.
Z o d ů v o d n ě n í :
Podle čís. 11 § 281 trestního řádu namítá zmateční stížnost, že soud neprávem vyměřil trest podle § 82, 2. věty trestního zákona a překročil tím své trestní právo, pokládaje omylem za "zbraň" ve smyslu tohoto zákonného ustanovení kolo sloužící k jízdě, nikoliv k útoku, a nedbaje obhajoby obžalovaného, že vzal do ruky jízdní kolo, by jel domů, nikoliv by se jím bránil strážníkovi, nebo ho ohrožoval. Než zmateční stížnost nedrží se především obsahu rozsudku, tvrdíc, že obžalovaný nepoužil kola k útoku proti strážníkovi úmyslně, poněvadž rozsudek zjišťuje opak, totiž že úmyslně a vědomě ohrožoval strážníka kolem, později i tímto kolenu pohrůžku proti strážníkovi provedl.

Poněvadž se i kolo, bez ohledu na jeho normální účel a užívání, hodí stejně k útoku i k obraně proti člověku a jest způsobilé ohroziti jeho tělesnou bezpečnost, a ježto § 82 trestního zákona nemá na mysli jen zbraně smrtící nebo zbraně v technickém slova smyslu, jest kolo zbraní ve smyslu tohoto zákonného ustanovení, jíž jest každý předmět, jenž je způsobilý zesíliti útok proti vrchnostenské osobě a ohroziti její tělesnou bezpečnost. Jest proto ve zjištěném jednání obžalovaného spatřovati odpor se zbraní ve smyslu § 82 trestního zákona, odůvodňující použití vyšší trestní sazby.