Rt 3807/1930
Důležitým důvodem pro povolení delegace jest, že ji může býti provedení trestního řízení zlevněno, zjednodušeno a urychleno.

Pro výklad, že lze povoliti delegaci jen k ušetření delších cest úředních osob, neposkytuje zákon opory.

(Rozhodnutí ze dne 13. března 1930, Nd I 591/29.)

Nejvyšší soud jako soud zrušovací zamítl stížnost soukromých obžalobců do usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. prosince 1929, jímž byla u Okresního soudu v Praze zahájená trestní věc proti obžalovanému pro přestupek proti bezpečnosti cti přikázána Okresnímu soudu v Ústí nad Labem.
Z o d ů v o d n ě n í :
Předem jest zdůrazniti, že povolení delegace není vyloučeno tím, že původně obviněný prohlásil, že nepodává prozatím návrh na delegaci, ano prohlášení to není ještě vzdáním se návrhu na delegaci; návrh může býti podle konkrétního stavu řízení vždy zase opakován; ostatně, i kdyby se byl obviněný vzdal tohoto návrhu, není překážky, by nebyla delegace, pokud tu jsou zákonné předpoklady, povolena po případě i proti opačnému návrhu obviněného. Důležitým důvodem pro povolení delegace ve smyslu zákona jest, že delegací jiného soudu může býti provedení trestního řízení "zlevněno, zjednodušeno a urychleno". Veškeré tyto předpoklady jsou splněny v souzeném případě.

Obě strany, žalobci a obviněný, mají stálý pobyt v Ústí nad Labem; jak z podání dále vysvítá, navrhl obviněný skutečně (což stížnost zřejmě přehlíží) k provedení důkazu pravdy výslech celé řady svědků, z nichž 26 bydlí v Ústí a jeden ve Štětí; ze všeho toho jasně vysvítá, že jest v zájmu rychlého a hladkého provedení trestního řízení a ušetření značných útrat opatření vrchního soudu, pokud tuto trestní věc odňal Okresnímu soudu trestnímu v Praze a přikázal ji Okresnímu soudu v Ústí nad Labem. Pro omezující výklad, že lze povoliti delegaci jen k ušetření delších cest úředních osob, neposkytuje zákon opory. O tom, zda soukromými obžalobci budou vedeni svědci mimo Ústí nad Labem bydlící, nebylo uvažovati, an v tomto směru nebyl učiněn žádný návrh. I bylo proto stížnost zamítnouti jako nedůvodnou.