Rt 3756/1930
Místem spáchaného činu podle § 51 trestního řádu jest místo, kde byla - nehledíc k výsledku - předsevzata činnost pojem trestného činu dovršující.

Byl-li dokonaný zločin podle § 199 a) trestního zákona spáchán ucházením se o křivé svědectví uzavřeným dopisem, jest místem činu podle § 51 trestního řádu místo, kde byl dopis adresátu doručen, nikoliv, kde byl dán na poštu.

(Rozhodnutí ze dne 30. ledna 1930, Nd II 178/29.)

Nejvyšší soud jako soud zrušovací rozhodl v trestní věci proti obviněnému pro zločin ucházení se o křivé svědectví podle § 199 a) trestního zákona a pro přestupek krádeže podle § 460 trestního zákona v záporném sporu o příslušnost mezi Krajským soudem v Olomouci a Krajským soudem v Liberci, že příslušným je Krajský soud v Liberci.
Z o d ů v o d n ě n í :
Obviněnému klade se za vinu, že se uzavřeným dopisem, daným na poštu v P. v obvodě Krajského soudu v Olomouci a doručeným Františku F. v Sch. v obvodu Krajského soudu v Liberci ucházel u tohoto o křivé svědectví. Podle toho jest obviňován z dokonaného zločinu podle § 199 a) trestního zákona, nikoli jen z pokusu podle §§ 8 a 199 a) trestního zákona.

Podle § 51 trestního řádu je za místo spáchaného činu pokládati místo, kde byla, nehledíc k výsledku, předsevzata činnost pojem trestného činu dovršující. I když činnost byla zahájena v obvodu Krajského soudu v Olomouci (podáním dopisu na poštu), přece byla činnost zákonem ke skutkové podstatě podvodu ucházením se o křivé svědectví podle § 199 a) trestního zákona předpokládaná (jakékoli, třebas bezvýsledné působení na vůli třetí osoby ve smyslu a k cíli, jak naznačen je v § 199 a) trestního zákona) - dovršena v obvodu Krajského soudu v Liberci, dodáním dopisu Františku F., kdy se tento o obsahu dopisu dozvěděl.

Až do té doby mohlo jíti jen o pokus zločinu a za tohoto předpokladu byly by arci místem činu P., v obvodu Krajského soudu v Olomouci, kde byl dopis předán poštovní dopravě. Leč obviněnému klade se za vinu dokonaný zločin ucházení se o křivé svědectví podle § 199 a) trestního zákona a tu jest otázku místní příslušnosti řešiti z hlediska dokonaného zločinu. Na věci nemění nic, že obviněný je vedle zločinu podle § 199 a) trestního zákona stíhán i pro přestupek krádeže podle § 460 trestního zákona, a že proto jde o spojité trestní věci ve smyslu prvého odst. § 56 trestního řádu.

Neboť, i když, pokud jde o přestupek krádeže, předešel Okresní soud v Uničově (obvod Olomouc), přece podle poslední věty druhého odstavce § 56 trestního řádu řídí se příslušnost podle zločinu, v důsledku čehož je příslušným pro oba trestné činy Krajský soud v Liberci.