Rt 3707/1929
Přečin podle § 486 čís. 2 tr. zák. promlčuje se v jednom roce; pro počátek promlčení jest rozhodnou doba, kdy byla ukončena trestná činnost, tak, že za dobu spáchání deliktu jest pokládati okamžik, kdy byl proveden poslední úkon protizákonného jednání (doba, kdy pachatel učinil poslední dluh nebo splátku, zřídil zástavu, nebo nenavrhl - pokud se tak ještě v čas státi mohlo - vyrovnací řízení nebo vyhlášení úpadku).

( Rozhodnutí Zm II 166/29, 17.12.1929 )
Z odůvodnění:
Další vývody zmateční stížnosti směřují proti rozsudkovému výroku, jímž bylo uznáno na vinu obžalovaných Čeňka K-a, Jana M-ě, Františka St-a a Viléma R-e ve směru přečinu úpadku z nedbalosti podle § 486 čís. 2 tr. zák., jehož se dopustili podle rozsudku jako členové ředitelstva Bytového a stavebního družstva pro Č. a okolí. Podle rozsudkového výroku poškodili obžalovaní věřitele družstva v oné funkci v druhé polovici roku 1925 tím, že vědouce, že družstvo je neschopné platiti, platili dluhy, zřídili zástavu a nenavrhli v čas vyrovnací řízení nebo vyhlášení úpadku. Zrušovací soud se přesvědčil, že v otázce promlčení tohoto trestného jednání, jehož jest soudům dbáti z úřední povinnosti v kterémkoli období řízení, zrušovacímu soudu tudíž i v řízení zrušovacím, bylo zákona v neprospěch obžalovaných použito nesprávně způsobem, opodstatňujícím při veřejném roku uplatněný důvod zmatečnosti podle čís. 9 b) § 281 tr. ř.

Promlčujeť se přečin podle § 486 čís. 2 tr. zák. podle § 532 tr. zák. v jednom roce a je pro počátek promlčení rozhodnou doba, kdy byla ukončena trestná činnost, tak, že za dobu spáchání deliktu jest pokládati okamžik, kdy byl proveden poslední úkon protizákonného jednání, tedy tu doba, kdy pachatel učinil poslední dluh nebo splátku nebo zřídil zástavu nebo posléze nenavrhl, pokud se tak ještě v čas státi mohlo, vyrovnací řízení nebo vyhlášení úpadku.