Rt 3662/1929
I vyhrůžka zcela všeobecně znějící (s vámi si to spočítám, pomstím se vám a pod.) může po případě býti pohrůžkou ublížením na svobodě, na těle nebo na majetku může býti nebezpečným vyhrožováním (§ 99 tr. zák.) a způsobilou vzbuditi důvodné obavy, směřuje-li úmysl pachatelův k tomu, uvésti ohroženého ve strach a nepokoj, ohrožený pak podle jeho úmyslu (vědomí) může v oné všeobecné pohrůžce spatřovati ohlášení určitého zla a ji též jako takovou pojímá.

Subjektivní skutková podstata podle § 99 tr. zák.

( Rozhodnutí Zm I 78/29, 13.11.1929 )
Z odůvodnění:
Zmateční stížnost obžalovaných jest odůvodněna pokud vytýká vadnost odsuzujícího výroku ve směru zločinu podle § 99 tr. zák. Namítá, že zjištěné vyhrůžky obžalovaných nezakládají skutkovou podstatu tohoto zločinu, ježto prý se jednalo o výroky nezřetelné, příliš široké a pružné, připouštějící všemožný jiný výklad, aniž lze mluviti o vyhrůžce ublížením na těle nebo na majetku. Zjištěné vyhrůžky obžalovaných ovšem nespecialisují nikterak zlo, kterým mělo býti Jaroslavu Ch-ovi hrozeno; obžalovaný H. řekl jen, "že si to s ním spočítá", H-ová, "že se mu pomstí a pomsta jich že bude dlouho trvat". K. pak poklepávaje na kufr, v němž byl dodatečně nalezen ostře nabitý revolver, prohodil: "nic netrvá věčně, já si to s vámi vypočítám".

Nelze pochybovati, že i vyhrůžka zcela všeobecně znějící ("s vámi si to spočítám, pomstím se vám" a pod.) může podle konkrétních okolností býti pohrůžkou ublížením na cti, na svobodě, na těle nebo na majetku a býti způsobilou vzbuditi důvodné obavy, pakliže úmysl pachatelův směřuje k tomu, uvésti ohroženého ve strach a nepokoj, ohrožený pak podle jeho úmyslu (vědomí) v oné všeobecné pohrůžce může spatřovati ohlášení určitého zla a ji též jako takovou pojímá. V souzeném případě shledává rozsudek nebezpečnost oněch vyhrůžek v okolnosti, že ohrožený jimi Ch. bydlí na samotě v lese a vzhledem ke špatné pověsti obžalovaných a k útočnosti H-ové mohl míti důvodný strach, že mu ublíží na těle nebo na majetku.

Rozsudek však opomíjí vůbec zabývati se subjektivní stránkou zločinu, nezjišťuje zlý úmysl žádného z obžalovaných, proč vyhrůžky ony pronesli, co jimi sledovali a co do nich vkládali, jakým zlem podle jich úmyslu mělo býti vyhrožováno. Ježto rozsudek nezjišťuje vůbec podstatnou náležitost zločinu veřejného násilí podle § 99 tr. zák., bylo jej v tom bodě zrušiti jako zmatečný a podle § 288 čís. 3 tr. ř. vrátiti věc soudu prvé stolice, by ji znovu v rozsahu zrušení projednal a rozsoudil, při čemž bude mu přihlížeti k oné části rozsudku, jež je zmateční stížností nedotčenou.