Rt 3656/1929
I. K podvodu nestačí o sobě lstivé jednání, nýbrž jest třeba uvedení poškozeného v omyl za tím účelem, by utrpěl škodu v určité výši.

II. Počínal-li si pachatel sice lstivě, ale škoda nastala nahodile, nezávisle na pachatelově jednání, škoda, která jím nebyla předem rozvážena a zamýšlena, není tu podvodu.

( Rozhodnutí Zm II 466/28, 8.11.1929 )
Z odůvodnění:
Zmateční stížnost jest odůvodněna, pokud vytýká, že nejsou bezvadně v rozsudku zjištěny subjektivní předpoklady skutkové podstaty podvodu. Správně uvádí zmateční stížnost, že k podvodu nestačí o sobě lstivé jednání, nýbrž že jest třeba uvedení poškozeného v omyl za tím účelem, by utrpěl škodu v určité výši. Počínal-li si pachatel sice lstivě, ale škoda nastala nahodile, nezávisle na pachatelově jednání, škoda, která jím nebyla předem rozvážena a zamýšlena, není tu podvodu.

Bylo by proto třeba k bezvadnému zjištění skutkové podstaty podvodu i zjištění, že stěžovatel, věda již předem, při vybírání záloh, že nedojde k dohodě o pořádání kursů, zamýšlel uvésti zákazníky v omyl a způsobiti jim škodu. Zjištění to napadený rozsudek neobsahuje. V napadeném rozsudku není však bezvadně odůvodněno ani zjištění o výši škody. Rozsudek zjišťuje, že obžalovaný uzavřel s poškozeným smlouvu, podle které každý ze zákazníků objednává soupravu šablon na vyhotovení střihů, dále, že bude uspořádán pro tyto zákazníky instrukční kurs o používání těchto šablon v dohodě se zákazníky, vše za 170 Kč. Z rozsudku není však patrno, kolik z této částky připadalo na šablony a na střihy a kolik na kursy, a dále, zda lze užívati šablon bez kursů, čili nic (viz znalecký posudek), což však může býti důležité pro otázku zamýšlené snad a po případě způsobené škody.