Rt 3648/1929
Slabší inteligence a zaostalost ohraničené ve srovnání s normálním vývinem stupně věku od 10 asi přes 14 let nebrání svědeckému výslechu.

( Rozhodnutí Zm II 217/29, 30.10.1929 )
Z odůvodnění:
Pokud zmateční stížnost uplatňuje důvod zmatečnosti proto, že Anna H-ová byla vůbec slyšena jako svědkyně, jest bezdůvodna. Opírá se o předpis § 151 čís. 3 tr. ř., poukazujíc na slabomyslnost Anny H-ové, pro kterou prý nemůže svědčiti.

Slabomyslnost snaží se dovoditi podle spisu Dr. Slavíka "Soudní lékařství" a z tvrzených rozporů ve znaleckém posudku Dr. H-a Dr. D-a; dále věrohodnost Anny H-ové, čímž ovšem neprokazuje žádnou zákonnou překážku proti jejímu výslechu jako svědkyně, která byla by dle § 151 čís. 3 tr. ř. dána jen tehdy, kdyby bylo zřejmo, že Anna H-ová v době, kdy měla svědectví vydati, pro tělesný nebo duševní svůj stav není s to, aby pravdu vypověděla.

Takového stavu však v době jejího výslechu nebylo, neboť slabší inteligence a její zaostalost, jak byly opětovně soudními lékaři zjištěny a ve srovnání s normálním vývinem ohraničeny stupněm věku od 10 asi přes 14 let, nebyly takového stupně, že by v čas výslechu její vědomí zakalovaly, takže by nebyla v stavu pravdu vypověděti. I zmateční stížnost zdůrazňuje vlastně jen nutnou opatrnost při hodnocení výpovědi takových osob, která ovšem sama o sobě není překážkou jejich svědeckého výslechu. Poukazuje-li zmateční stížnost na význam epileptického záchvatu pro poruchy duševního stavu před ním i po něm, jest zmateční stížnost odkázati k tomu, že ani netvrdí epileptický záchvat, udavší se v době kolem výslechu svědkyně, kteráž doba pro posouzení překážky podle § 151 čís. 3 tr. ř. jest rozhodnou.

I když se uvažuje o významu toho, že znalci uvedli, že osoby slabomyslné mohou selhat jen z návodu jiných osob, je to zase jen okolnost rozhodná vzhledem k případným jiným výsledkům řízení při posuzování věrohodnosti výpovědi již složené, není to však překážkou, by taková osoba vůbec vyslýchána býti nemohla, neboť nelze pro pouhou, tu okolnostmi ostatně ani nijak neosvědčenou možnost, že snad z návodu jiné osoby by pravdu nevypovídala, tvrditi, že není s to, by pravdu vypověděla.