Rt 362/1921
Soud může učiniti zdrojem svého přesvědčení též výsledky důkazu, provedeného za řízení v jiné trestní záležitosti.

( Rozhodnutí Kr I 692/20, 5.02.1921 )
Z odůvodnění:
Soud, vynášeje rozsudek, má arci bráti zřetel na to, co se sběhlo v hlavním přelíčení a dle zákonných ustanovení rozhoduje soud o otázce, má-li ta která skutečnost býti považována za prokázanou, dle volného přesvědčení, získaného svědomitým zkoumáním všech pro a proti přednesených průvodních prostředků, nemělo býti soudu ukládáno, by prováděl důkazy též o takových skutečnostech, které důkazu nepotřebují ať již proto, že jsou notorické, či proto, že jsou soudu známy byť ze zdrojů, ležících mimo rámec hlavního přelíčení.

Nelze tedy zejména namítati ničeho proti tomu, učiní-li soud zdrojem svého přesvědčení o té které skutečnosti důkaz provedený za řízení v jiné trestní záležitosti, zejména tehdy, je-li průvodním prostředkem posudek soudního znalce, který již pro svůj povšechný ráz hodí se jako zdroj soudcovského přesvědčení v případech téhož druhu, vedl-li, byv proveden opětovně v několika případech, vždy k jednomu a témuž výsledku.