Rt 3604/1929
Předmětem podílnictví jest věc z pocházející z trestného činu (krádeže); nezáleží na tom, kdo a kdy věc ukradl, ani na tom, převedl-li pachatel takovou věc na sebe přímo od pachatele či od osoby třetí.

Po stránce subjektivní stačí, že pachatel věděl, že věc, kterou na sebe převádí, pochází z trestného činu (krádeže).

( Rozhodnutí Zm II 47/29, 1.10.1929 )
Z odůvodnění:
Proti odsouzení pro zločin podílnictví na krádeži podle §§ 185, 186 a), b) tr. zák., spáchaný mimo jiné tím, že obžalovaná na sebe převedla a opatřila odbyt stroje na řezání uzenin odcizeného vetešníku A. S-ovi, namítá stěžovatelka, že zjištění soudu, že stroj byl ukraden, nestačí k odsouzení obžalované, pokud není přesně zjištěno, kdo a kdy jej ukradl, zda jí jej předal pachatel či osoba třetí a, zda věděla, že stroj byl ukraden.

Důvody, jež soud uvádí pro své přesvědčení, že obžalovaná vědomě na sebe převedla stroj kradený, jsou prý pouhé domněnky (výtka nedostatku důvodů čís. 5 § 281 tr. ř.). Přesvědčující důvody bylo prý třeba uvésti tím spíše, že obhajoba obžalované, že koupila stroj od H-ého, nebyla vyvrácena.

Než zmateční stížnost není odůvodněna. Poněvadž předmětem podílnictví na krádeži jest prostě věc, pocházející z krádeže; poněvadž tohoto trestního činu se dopouští každý, kdo, jsa rozdílným od pachatele krádeže, takovou věc ukrývá, na sebe převádí nebo zašantročuje, stačí ke skutkové podstatě deliktu ve směru objektivním, že obžalovaná na sebe převedla stroj na řezání uzenin, pocházející z krádeže, což rozsudek formálně bezvadně zjišťuje; nezáleží na tom, kdo a kdy věc ukradl, ani na tom, převedla-li pachatelka odcizenou věc na sebe přímo od zloděje či od osoby třetí.

Po stránce subjektivní stačí, což rozsudek rovněž zjišťuje, že pachatelka věděla, že věc, kterou na sebe převádí, pochází z krádeže. Poněvadž soud dotyčné zjištění odůvodňuje úvahami opřenými o výsledky provedeného řízení, z nichž se příslušný závěr soudu logicky podává, není odůvodněna ani výtka nedostatku (logických) důvodů.