Rt 3591/1929
Skutková podstata krádeže předpokládá, že pachatel věc odňal z držení osoby jiné, od pachatele rozdílné.

Pouhou koupí budoucí úrody pachatelem pro poškozené byl založen jen obligační poměr; k tomu, by tito nabyli "držby" (§ 171 tr. zák.) úrody, jest potřebí zvláštního úkonu odevzdání.

( Rozhodnutí Zm II 99/29, 21.09.1929 )
Z odůvodnění:
Napadený rozsudek uznává stěžovatele vinným zločinem krádeže podle §§ 171, 173, 175 II a) tr. zák., zjistiv, že poškození požádali obžalovaného, by za ně a pro ně koupil dílce trávy, že umluvili, že od něho kupují tak, jak on to koupí, že mu zaplatili požadovanou cenu a že obžalovaný, ač byl poškozenými vyrozuměn, že si pro otavu přijedou, odvezl ji do B. a tu ji prodal, jsa si vědom, že i otava (nejen seno) náleží poškozeným. Tato zjištění nenaplňují ještě skutkovou podstatu krádeže. Předpokladem této skutkové podstaty jest, že pachatel odcizenou věc odňal z držení osoby jiné, od pachatele rozdílné. Napadený rozsudek neuvádí však vůbec, kdo vlastně byl držitelem sporné otavy v době spáchání činu, tím méně pak zjišťuje, že držiteli byli poškození.

Pouhou rozsudkem zjištěnou koupí budoucí úrody založen byl mezi stranami jen obligační poměr, z něhož poškození nabyli oproti obžalovanému nárok, by jim koupenou věc (otavu) vydal. Aby se však koupená otava dostala i jím do "držení" ve smyslu § 171 tr. zák., tedy pouhé detence poškozených, k tomu bylo potřebí zvláštního úkonu odevzdání. Zjištění tohoto nabytí držby, přechodu věci do disposiční moci poškozených, jak to § 171 tr. zák. vyžaduje, zůstává napadený rozsudek dlužen. Že by ostatně tento úkon odevzdání nebyl bez významu pro posouzení, zda šlo vůbec o věc obžalovanému "cizí", budiž, ježto se toho zmateční stížnost zvláště nedotýká, jen mimochodem vytknuto.

Bylo proto zmateční stížnosti, již z tohoto důvodu vyhověti, aniž bylo třeba zabývati se ostatními uplatňovanými důvody zmatečnosti. Věc odkázati soudu sborovému, kterému při novém rozhodování podle výsledku zjištění bude vzíti též v úvahu, není-li tu skutková podstata zpronevěry nebo jiného deliktu majetkového, snad podvodu.