Rt 3584/1929
Zákon neuznává v § 2 písm. g) tr. zák. nutnou obranu proti útoku na čest, aniž záleží-li útok ve vyhrůžce nebo ve zlém nakládání.

Skutková podstata přečin § 1 zákona č. 309/1921 Sb. o útisku jest naplněna jednáním pachatele, který pohrozil jinému jmou na zdraví v úmyslu by na něm bezprávně vynutil vstup do bytu, přičemž čin jest dokonán pronesením vyhrůžky a nejde tedy od dobrovolné odstoupení, odešel- li pachatel proto, že nemohl si vstup do bytu vynutiti.

( Rozhodnutí Zm II 87/29, 19.09.1929 )
Z odůvodnění:
Zmateční stížnost shledává neúplnost řízení v tom, že soud zamítl obhájcovy návrhy na výslech svědků Karla V-y a J-ové, kteří prý bezprostředně po činu vyslechli doznání Antonie P-é a jejichž výslechem by se prý byl přesvědčil soud o tom, že P-á jest osobou agresivní, která sama jediná vyvolala hádku, vyprovokovala obžalovaného, jemu nadávala a posléze ho donutila k sebeobraně.

Podle obsahu podání byl navržen výslech obou řečených svědků (jakož i další svědkyně Č-ové) o tom, že před nimi, zatím co se sešli na dvoře, když Julie P-á šla pro četnictvo, tedy po činu obžalovaného, P-á opětně nadávala, že Č-a musí ubít. Než od tohoto výslechu bylo lze upustiti i proto, že průvodní věta jest pro otázku viny nerozhodná. I kdyby byli svědci potvrdili, že P-á obžalovanému po činu opětně nadávala, a i kdyby bylo lze z těchto výpovědí usuzovati, že nadávala i před činem a tím vydráždila obžalovaného k činu, neopravňoval by takový bezprávný útok svědkyně na čest obžalovaného k nutné a spravedlivé obraně ve smyslu § 2 g) tr. zák., jak mylně za to má zmateční stížnost, poněvadž toto zákonné ustanovení připouští nutnou obranu jen k tomu cíli, by pachatel od sebe neb od jiných odvrátil bezprávný a bezprostřední útok na život, na svobodu nebo na jmění, nikoliv také na čest.

Nutnou obranu proti útoku na čest zákon neuznává ani tehdy, záleží-li útok na vyhrůžce nebo ve zlém nakládání, jež v souzeném případě soud zjišťuje, bera za prokázáno, že se obžalovaný dal k činu strhnouti tím, že obžalovaná po vzájemných nadávkách mu vlila do obličeje vodu. Vykládati ustanovení § 2 g) tr. zák. způsobem rozšiřujícím neb obdobně ho použíti, je při jeho přesném doslovu vyloučeno.

Po věcné stránce namítá stěžovatel, že jeho jednání nelze kvalifikovati jako trestný útisk, poněvadž prý šlo o nepatrný a bezvýznamný výstup a není prý zjištěno nic jiného, než že za P-ou vyběhl a zase se sám dobrovolně vrátil. Než v tomto odstavci není zmateční stížnost provedena po zákonu, nedbajíc skutkových předpokladů napadeného rozsudku, z nichž by měla při správném provedení hmotněprávního zmatku vycházeti.

Soud zjistil, že obžalovaný, nehledě k tomu, že se náporem do dveří a prostrčenou dovnitř holí od smetáku pokusil způsobiti P-é újmu na těle i na majetku - P-ým vážně pohrozil újmou na těle v úmyslu, by na nich bezprávně vynutil vstup do bytu. Toto jednání správně kvalifikuje rozsudek za přečin útisku podle § 2 zák. čís. 309/1921. Soud nezjistil, že obžalovaný sám dobrovolně ustoupil od činu a nelze takové ustoupení spatřovati v tom, že obžalovaný, nemoha si vynutiti vstup do bytu, zase odešel, poněvadž trestný čin byl dokonán již pronesením vyhrůžky újmou na těle v úmyslu, jejž předpokládá ono zákonné ustanovení. Že obžalovaný nebyl oprávněn proti útoku na čest brániti se spácháním trestného činu, vyplývá z toho, co bylo již řečeno. Věcnou námitku podle čís. 10 § 281 tr. ř. provádí stěžovatel, dovozuje, že nestačí k odůvodnění kvalifikace přečinu podle § 2 odst. 2 zák. čís. 309/1921, místo přestupku podle § 1 téhož zák. rozsudkové zjištění, že obžalovaný svou pohrůžku dotvrdil použitím hole od smetáku, poněvadž prý nejde o zbraň, nýbrž o smeták, jehož tyč byla jen asi 1 m dlouhá a 2 cm silná, a jejž měl obžalovaný náhodou v ruce. Tyčí se prý neopatřil jako zbraní a není prý ani způsobilá, by jí byl spáchán útisk "se zbraní v ruce".

Než zmateční stížnost přehlíží, že zákon nemá tu, ani jinde (na př. v § 82 tr. zák.) na mysli jen zbraň v technickém slova smyslu, že stačí každý předmět způsobilý k sesílení útoku proti osobě a k ohrožení její tělesné bezpečnosti.