Rt 3580/1929
Násilí ve smyslu § 81 tr. zák. nemusí býti bezprostřední; jest třeba jen, by alespoň nepřímo bylo namířeno proti úřední osobě; stačí vytržení věci z ruky soudního vykonavatele, který ji uchopil za účelem zabavení.

Není třeba, by se vrchnostenská osoba pokusila odpor přemoci a by za tím účelem použila protinásilí, ani, by sama byla přemožena.

( Rozhodnutí Zm II 54/29, 13.09.1929 )
Z odůvodnění:
Rozsudek zjišťuje, že soudní vykonavatel R. chtěl obžalovanému zabaviti kabát, což obžalovaný věděl a R-ovi nadával, že pak R. kabát uchopil a chtěl s ním odejíti řka, že jej dá do úschovy u obecního úřadu v P., a tu že obžalovaný k němu přiskočil a vytrhl mu kabát z rukou násilně a, poněvadž pak matka obžalovaného tvrdila, že zabavený kabát jest jejím majetkem a že jej koupila a teprve jej splácí, nevzal R. kabát sebou, nýbrž nechal jej v bytě obžalovaného. Tvrdí-li zmateční stížnost, že soudní vykonavatel neměl v úmyslu kabát zabaviti a skutečně odnésti, tvrdí tak proti výslovnému a po zákonu (§ 270 čís. 5 tr. ř.) odůvodněnému zjištění rozsudkovému.

Pravda je, že rozsudek nezjišťuje, že R. vyzval obžalovaného a jeho matku k vydání kabátu; než výslovného vyzvání nebylo zapotřebí, ano je zjištěno, že obžalovaný věděl, že jest mu jednati s osobou jmenovanou v § 68 tr. zák., jelikož R. mu hned při svém příchodu doručil usnesení o povolení exekuce a mimo to mu sdělil účel svého příchodu. V neprávu je zmateční stížnost, uplatňujíc, že zákonnému pojmu skutečného násilného vztažení ruky neodpovídá jednání obžalovaného pozůstávající jen v tom, že obžalovaný přiskočil k R-ovi a vytrhl mu kabát z ruky. Naopak správně poukázal již první soud, k tomu, že násilí nemusí býti bezprostřední, že stačí, by alespoň nepřímo bylo namířeno proti osobě úřední, a že proto stačí násilí, směřující přímo proti kabátu, který soudní vykonavatel R. za účelem zabavení uchopil.

Trestnost zločinu podle § 81 tr. zák. spočívá ve zprotivení se úřední osobě násilím, použitým v úmyslu, by úřední výkon byl zmařen; vytržením zabaveného kabátu z ruky R-ovy, tedy násilným činem, jehož účinek projevil se přímo i fysicky na funkci části těla úřední osoby - jeho ruky - dáno jest tudíž objektivně zprotivení se samé úřední osobě aktivním násilím, jemuž zjištěný úmysl obžalovaného na zmaření úředního výkonu - zabavení kabátu - dodává i po stránce subjektivní povahu v § 81 tr. zák. předpokládanou. Nežádá se, by se vrchnostenská osoba pokusila odpor přemoci a by za tím účelem použila protinásilí, ani, by sama byla přemožena.