Rt 3538/1929
Držením zakázané zbraně ve smyslu § 32 zbroj. pat., či zbraně dovolené, avšak bez povolení není držba ve smyslu soukromoprávním (§ 309 obč. zák.), nýbrž držba ve smyslu běžném, jakýkoliv skutečný poměr k věci, mající v zápětí, že věc jest, třebas jen přechodně, u určité osoby, tedy i pouhá její detence.

( Rozhodnutí Zm II 70/29, 22.06.1929 )
Z odůvodnění:
Skutkovou podstatu přestupku podle § 32 zbroj. pat. shledává rozsudek, pokud jde o stěžovatele, v tom, že revolver, byl obžalovaným Maxem M-em (synem stěžovatelovým) převzat od jistého krmiče do správy v přítomnosti, s vědomím a ve jménu stěžovatelově, který je majitelem dílny, pročež má soud podle rozsudkového závěru za to, že za nedovolené držení tohoto revolveru je spoluzodpovědným i stěžovatel. Zmateční stížnost proti tomu namítá, že revolver nebyl vlastnictvím stěžovatelovým, nabízejíc důkaz výslechem svědka Roberta W-a o tom, že jej u něho zapomněl. Tento opozděný průvodní návrh jako uplatňování důvodu zmatku podle čís. 4 § 281 tr. ř. neobstojí. Zmateční stížnost však zdůrazňuje, že revolver, o nějž jde, nebyl vlastnictvím stěžovatelovým; tomu tak nebylo ani podle zjištění rozsudkového, takže na onu námitku zmateční stížnosti lze nazírati jako na uplatňování důvodu zmatečnosti podle čís. 9 a) § 281 tr. ř., na projev názoru, že z téhož důvodu není jednáním stěžovatelovým dána ani objektivní skutková podstata přestupku podle § 32 zbr. pat.

Námitka je však právně bezpodstatná vzhledem k tomu, že onen předpis nestihá jen vlastníka zakázaných zbraní, nýbrž je podle něho trestným, kdokoli má bez dovolení zbraň. Tímto držením není však míněna držba ve smyslu soukromoprávním (§ 309 obč. zák.), nýbrž držba ve smyslu běžném, to jest jakýkoli faktický poměr k věci, mající v zápětí, že věc jest, třebas jen přechodně, u určité osoby, tedy i pouhá její detence, o jakou šlo v souzeném případě.