Rt 3519/1929
K odsouzení pro přestupek opominutí povinné dohlídky na děti podle § 376 tr. zák. se vyžaduje, by kromě zjištění, že osoba, která z přirozené povinnosti má dohled k dětem, jež nejsou samy s to, by se opatřily a chránily před nebezpečenstvím, provinila nepečlivostí, plníc tuto povinnost, bylo dále zjištěno, že tato osoba již podle přirozených následků svého opomenutí, jež každý může snadno poznati, mohla postříci, že jim může býti ohrožena tělesná bezpečnost dětí.

( Rozhodnutí Zm I 583/28, 11.06.1929 )
Z odůvodnění:
Napadený rozsudek předpokládá, že děti obžalovaných Eduard a Anna zahynuli udušením, protože se z hořících (doutnajících) přikrývek a ze slámy vyvíjel kouř; za alespoň možnou prapříčinu vznětí se přikrývek a slámy pokládá rozsudek zřejmě okolnost, že v době, když se obžalovaní po poledni vzdálili z bytu, nebyl oheň v kuchyňských kamnech patrně ještě úplně uhaslý; plyne to ze slov rozsudku, ale také z postupu odůvodnění nalézacího soudu, jenž teprve na konci mluví o sirkách a patrně věří obžalovaným, že je před svým odchodem odklidili. Jak potom oheň v kamnech zbylý přešel na přikrývky a na slámu (podle četn. oznámení a přiloženého k němu náčrtku bylo místo ohně od kamen vzdáleno zhruba na 1/2 3 m), zda vypadnutím řežavého uhlíku z kamen či snad spíše tak, že některé z děcek zanítilo nějaký hořlavý předmět od řežavého popele v kamnech a přeneslo oheň na postel nebo pod ní, o tom se rozsudek nevyslovuje.

Pro § 376 tr. zák. a v mezích souzeného případu vyžaduje se k odsouzení, by kromě zjištění, že se osoba, která z přirozené povinnosti má dohled k dětem, jež nejsou samy s to, by se opatřily a chránily před nebezpečenstvím, provinila nepečlivostí, plníc tuto povinnost, - bylo dále zjištěno, že tato osoba již podle přirozených následků svého opomenutí, jež každý může snadno poznati, mohla postříci, že jim může býti ohrožena tělesná bezpečnost dětí. V onom směru zjišťuje nalézací soud, že oba obžalovaní odešli z bytu, zanechavše tam tři malé děti, z nichž nejstaršímu nebyla ještě 4 léta, bez dozoru ve světnici, kde nebyl patrně ještě oheň v kamnech vyhaslý, neučinivše pro bezpečnost dětí nic jiného, než že Anna K-ová požádala sousedku N-ovou, by se občas podívala, zda děti neotvírají okno, - shledává toto jediné opatření nedostatečným a spatřuje v tom zanedbání povinnosti, kterou § 376 tr. zák. zvláště rodičům připomíná.

Při tom vzal soud nalézací v úvahu i otázku, zda tato složka skutkové podstaty není popřena zřetelem na meze, ve kterých podle konkretních poměrů bylo lze na obžalovaných požadovati, by plnili onu povinnost k dohledu, shledal však, že obžalovaným, kteří musili jíti po práci, bylo lze postarati se o dohled alespoň tak, že by byli své menší děti svěřili dohledu svého devítiletého synka Josefa. Ve směru druhém (subjektivním) praví rozsudek, že obžalovaní při onom nedostatečně opatřeném dohledu nad třemi malými dětmi mohli snadno předvídati nebezpečí pro jejich tělesnou bezpečnost, a dále, že obžalovaní mohli lehce seznati, že jejich tři děti, ponechány samy sobě, mohly by býti ohroženy na zdraví nebo na tělesné bezpečnosti ano i na životě, zejména že mohly by býti vydány nebezpečí ohně. Nehledíc k tomu, že toto zjištění je ve své prvé větě příliš povšechné a že ani v poslední větě, kde se alespoň přibližuje předpokládané příčině smrti dětí, není zjišťovací výrok rozsudku dostatečně přizpůsoben požadavku plynoucímu z předchozích výkladů, by bylo zjištěno, že obžalovaní, a to ovšem každý z nich o sobě, mohli předvídati, že z jejich opomenutí může nastati ten konkretní lidskou bezpečnost ohrožující stav, který pak vyvrcholil ve skutečnou škodu smrtí dětí.

Nepravíť rozsudek vskutku, proč a z čeho mohli obžalovaní, pokud se týče ten neb onen z nich, lehce seznati, že jejich tři děti mohly by, ponechány samy sobě, býti vydány nebezpečí ohně, a nezjišťuje ani skutečností, o než tento svůj závěr opírá. Vždyť ani nezjišťuje, zda bylo obžalovaným (pokud se týče komu z nich) známo, že v kamnech nebyl oheň v době jejich odchodu z domova ještě úplně uhaslý, jak in objecto rozsudek předpokládá. Tím méně rozsudek vysvětluje, proč má za to, že obžalovaní mohli seznati, že tento patrně ještě ne zcela uhaslý oheň v kamnech může se státi zdrojem ohrožení tělesné bezpečnosti jejich dětí.