Rt 3483/1929
I. Nelze se dopustiti spoluviny na zločinu nadržování podle § 214 tr. zák. sobě samému nebo jiným osobám, jež měla spáchati osoba třetí, jehož skutková podstata však není dána proto, že nikdo z těch, jimž mělo býti touto osobou nadržováno, zločin nespáchal.

II. Má-li býti nadržováno určitému zločinci, musí býti zjištěno, že tato osoba zločin skutečně spáchala (je zločincem).

( Rozhodnutí Zm I 702/28, 15.05.1929 )
Z odůvodnění:
Naproti tomu nebylo lze odepříti oprávnění námitce zmateční stížnosti, že není možno, by se obžalovaný Josef S. dopustil spoluviny na zločinu nadržování podle § 214 tr. zák. sobě samému nebo Josefu R-ovi a Josefu Č-ovi, jejž prý spáchal Kašpar F., jehož skutková podstata však není dána proto, poněvadž žádný z řečených, jimž mělo býti F-em nadržováno, krádež kola nespáchal.

Neboť, má-li býti nadržováno určitému zločinci, musí býti zjištěno, že tato osoba zločin skutečně spáchala a je tudíž zločincem; to však nalézací soud vyloučil, osvobodiv jak stěžovatele tak i Josefa R-a a Josefa Č-a z důvodu, že krádež kola nespáchali. Pokud tedy rozhodovací důvody jsou vybudovány na zjištění, že Kašpar F. udal sebe falešně z krádeže kola, kterou nespáchal, by spoluobžalovaný Josef S. docílil propuštění z vazby a že úmyslem F-ovým bylo podporovati obžalovaného S-ého a odvrátiti též od spoluobžalovaných R-a a Č-a stíhání pro zločin za vinu jim kladený, a dále, že Josef S. svým návodem úmyslně působil ve prospěch R-ův a Č-ův, by na jevo nepřišly skutečnosti ke zjištění pachatele vedoucí, nemohlo by na tomto základě býti uznáno na zločin podle § 214 tr. zák. u Kašpara F-a a důsledně ani na spoluvinu na něm u obžalovaného Josefa S-ého pro nedostatek skutkové náležitosti, že takto úmyslně bylo nadržováno tomu, kdo zločin krádeže spáchal. Přes to však nemůže nejvyšší soud rozhodnouti hned ve věci, jak to navrhuje zmateční stížnost, a vynésti osvobozující rozsudek; neboť obžalovaný Kašpar F. je podle rozsudkového výroku uznán vinným, že dne 2. ledna 1928, obviniv se před vyšetřujícím soudcem krajského soudu v Chrudimi z krádeže kola v ceně 250 Kč dne 18. října 1927 v noci na Františku K-ovi neznámým pachatelem spáchané, pátrající vrchnosti půtahy, jež by k objevení pachatele zločinu vésti mohly, tajil, t. j. úmyslně hleděl překaziti, by nepřišly na jevo nebo to alespoň stížiti hleděl; stěžovatel je pak uznán vinným spoluvinou na tomto zlém činu obžalovaného Kašpara F-a, jenž podle toho má vztah i k ukrývání neznámého pachatele krádeže, která podle důvodů rozsudku skutečně byla spáchána. v důvodech rozsudku, jež co do předmětu nadržování jak po stránce objektivní tak i subjektivní omezují se jen na shora jmenované osoby, jež pachately zločinu nejsou, není však zjištění, jež by odpovídala rozsudkovému výroku potud, pokud činnost i úmysl obou obžalovaných - případně vedle přímého účelu krýti osoby pro krádež tu neprávem obviněné - nesly se i k tomu, zatajiti průtahy sloužící k odkrytí pachatele neznámého.

Jen po takovém zjištění, jež ovšem náleží soudu nalézacímu, bude možno posouditi, zda trestný čin, tak jak je formulován v rozsudkovém výroku, jest ohledně obžalovaných F-a i S-ého dán.