Rt 3472/1929
Popuzování k boykotu firmy z pohnutek národnostních, jazykových, rasových nebo náboženských jest popuzováním k nepřátelskému činu ve smyslu § 14 čís. 2 zák.č. 50/1923 Sb. na ochranu republiky.

( Rozhodnutí Zm II 46/29, 3.05.1929 )
Z odůvodnění:
Zmateční stížnost dovozuje, že pohnutkou domnělého trestného činu byla jen "konkurenční polemika" a nikoliv popuzování z důvodů národnostních. I když však tento hospodářský moment snad spolupůsobil v rozhodnutí obžalovaného spáchati trestný čin, nepřichází v souzeném případě v úvahu jako okolnost rozhodující, neboť stylisace plakátu, jak rozsudkem je zjištěná, zdůrazňuje jen hledisko národnostní ("kaufen Sie nur bei deutschen Geschäftsleuten! Baťa ist eine tsechische Firma") a jedině tímto poukazem na českost firmy Baťovy popuzují se koupěchtiví k jejímu boykotu.

Zmateční stížnost není odůvodněna ani, domnívajíc se, že pojem "jiných nepřátelských činů" použitý v § 14 čís. 4 zák. na ochr. rep. ve spojení s pojmem "násilností" předpokládá svévoli nejhrubšího druhu proti jednotlivci, která se projevuje brachiálním násilím a omezováním nebo hrubým ohrožováním jeho osobní svobody a působením újmy, a shledávajíc z důvodu toho ve výroku rozsudkovém porušení zákona, pokud se týče nesprávné jeho použití (§ 281 čís. 9 a) tr. ř.). Podněcování k násilnostem, spadajícím již pod hledisko §§ 93, 98 písm. a) a b) tr. zák., zakládalo by skutkovou podstatu přečinu podle § 15 čís. 2 zák. na ochr. rep., jenž se trestá přísněji.

Podle důvodové zprávy k onomu předpisu jest účelem oné trestní normy mírniti boje a třenice národnostní, jazykové, rasové a náboženské, jež zasahují v klidný politický a často též i hospodářský život a vývoj; "nepřátelským činem ve smyslu tom nutno rozuměti každé jednání neb opomenutí, jímž se někomu působí jakákoliv újma, třebas se děla i v mezích právního řádu, kterou by však jinak neutrpěl, kdyby pachatel trestného činu svojí popuzovací činností z důvodů v zákoně vytčených nebyl třetí osoby k ní podnítil.

Jest zajisté volno kupujícímu obstarati si svoje potřeby u obchodníků podle své libosti. Pomíjí-li se však určitá firma ne proto, že její zboží jest v poměru k ostatním podmínkám obchodu méněcenné jak tržní cenou, tak jakostí, nýbrž jedině z pohnutek národnostní nevraživostí, jest takový boykot újmou, kterou trpí podnik ve svém hospodářském vývoji a provozu, nikoli z důvodů své nezdatnosti. Popuzování k takovému boykotu z pohnutek národnostních, jazykových, rasových nebo náboženských, jest popuzováním k nepřátelskému činu ve smyslu § 14 čís. 4 zák. na ochr. rep.