Rt 3464/1929
I. Není třeba, by skutek, k jehož spáchání směřuje vůle návodce (§ 5 tr. zák.), byl v jeho představě a v jeho působení na přímého pachatele (v návodu) přesně vymezen ve všech podrobnostech. Podle okolností případu stačí i pouhé všeobecné vybídnutí určité osoby k trestné činnosti určitého druhu (výzva přinésti něco ukradeného).

II. Nejde-li o překročení příkazu daného pachateli spoluvinníkem (excessus mandati), ručí spoluvinník za veškeren rozsah i výsledek trestné činnosti přímého pachatele.

( Rozhodnutí Zm II 311/28, 29.04.1929 )
Z odůvodnění:
Zmatek spatřuje stěžovatel v tom, že ke skutkové podstatě spoluviny nestačí pouhá výzva přinésti něco ukradeného, nýbrž že výzva musí zníti na provedení určité krádeže. Tato námitka jest právně bezpodstatnou. Podle § 5 tr. zák. dopouští se zločinu netoliko přímý pachatel sám, nýbrž i každý, kdo vyvine některou z činností v § 5 tr. zák. vypočtených, odpovídajících pojmu spoluviny (návodu) neb účasti na zločinu.

Návodcem jest pak ten, kdo působí na vůli přímého pachatele, vybízeje ho ke spáchání trestné činnosti určitého rázu, aneb aspoň pachatele v úmyslu zločinném, třebas již tímto pojatém, posiluje. Spáchá-li pak pachatel následkem tohoto svádění nebo podněcování takový trestný čin, nebo pokusil-li se aspoň oň, zakládá svádění, spoluvinu na činu pachatelově; zůstalo-li svádění bezvýsledným, jde o nedokonané svádění podle § 9 tr. zák.

Naproti tomu netřeba, by skutek, k jehož spáchání směřuje vůle návodce, byl v jeho představě a v jeho působení na přímého pachatele (v návodu) přesně vymezen ve všech svých podrobnostech. Podle okolností případu stačí k návodu i pouhé všeobecné vybídnutí určité osoby k trestné činnosti určitého druhu. Spoluvinník podle § 5 tr. zák. ručí stejně jako spolupachatel trestného činu podle zákona zásadně za veškeren rozsah i výsledek trestné činnosti přímého pachatele s výjimkou případů, v nichž přímý pachatel překročil příkaz daný mu spoluvinníkem (excessus mandati). Tu se spoluvina posuzuje arci jen podle zlého úmyslu spoluvinníkova. O takový případ v souzeném případě vůbec nejde. S hlediska těchto úvah obstojí rozsudkový výrok, napadený zmateční stížností, po stránce právní.