Rt 3438/1929
Pojem "veřejné listiny" (§ 199 d) tr. zák.); pro povahu protokolu jako veřejné listiny nezáleží na tom, že nebyl vyhotoven úřední osobou, ani, že nebylo připojeno obecní razítko.

( Rozhodnutí Zm II 6/29, 8.04.1929 )
Z odůvodnění:
Veřejnou listinou jest rozuměti listinu, vydanou v předepsané formě buď veřejným úřadem v mezích jeho úředních oprávnění neb osobou, požívající veřejné víry v oboru působnosti jí prokázaném. S hlediska tohoto výkladu nesejde tudíž na tom, že, jak zmateční stížnost zvlášť zdůrazňuje, protokol, o nějž jde, nepsala úřední osoba, aniž dále na tom záleží, že na něm není obecní razítko.

Zřejmě nejde tu o okolnosti, jež by samy o sobě byly s to odníti zápisu povahu listiny, vydané veřejným úřadem, ani zmateční stížnost pak se nesnaží dokázati, že vyhotovení protokolu úřední osobou nebo připojení obecního razítka bylo nezbytnou formální náležitostí jeho povahy jako listiny veřejné. Ve směru posléze zmíněném stačí rozsudkové zjištění, podle něhož byl dotčený zápis pojat do protokolní knihy místní obecní komise stavební.