Rt 3432/1929
Pro příslušnost soudu, v jehož obvodu obviněný bydlí nebo se zdržuje (§ 54 tr. ř., § 25 tr. por.) stačí, že se obviněný v obvodu tohoto soudu zdržuje občas (byl tam dvakráte přistižen a zodpovědně slyšen).

Nejvyšší soud jako soud zrušovací rozhodl spor o příslušnost mezi krajským soudem v Písku a krajským soudem v Bratislavě v trestní věci proti Alexandru L-ovi pro zločin podvodu (zpronevěry) takto: Příslušným je krajský soud v Bratislavě.

( Rozhodnutí Nd I 104/29, 4.04.1929 )
Z odůvodnění:
Není mezi oběma soudy sporu o tom, že jde o trestní činy spáchané v cizině a že pro příslušnost krajského soudu v Písku místo spáchaného činu podle § 51 tr. ř. v úvahu nepřichází. Směrodatným je tedy ustanovení § 54 tr. ř., pokud se týče ustanovení § 25 tr. p., která souhlasně vyznívají v ten rozum, že v takovém případě je příslušným především soud, v jehož obvodu obviněný bydlí nebo se zdržuje.

Jako soud bydliště nebo pobytu lze však vzíti v úvahu jedině soud bratislavský; tento jest příslušným jako soud pobytu, byť i dočasného, neboť obviněný zdržuje se občas v Bratislavě, kde byl již také po dvakráte přistižen a jednou u policie a jednou u soudu zodpovědně v této věci slyšen, takže se tu dostal také do moci československého úřadu (§ 25 odst. 1 tr. p.).