Rt 3416/1929
Člen obecní bytové komise je veřejným činitelem; jde o úplatkářství, bral-li jako takový za výkon této čestné funkce úplatu.

( Rozhodnutí Zm I 95/28, 15.03.1929 )
Z odůvodnění:
Stížnost napadá rozsudek, že stěžovateli nepadá k tíži úplatkářství, poněvadž prý se ho může dopustiti jen osoba v § 101 tr. zák. jmenovaná, stěžovatel však v takovém poměru nebyl; bylať prý bývalá bytová komise zařízením zřízeným při hospodářství obce a jednotlivý člen komise neměl povahu úředníka ani pravomoci, ježto rozhodování komise bylo korporativní.

Stížnost neobstojí. Zjištěno je, že stěžovatel byl členem bytové komise města S. Tím je prokázáno, že jako takový byl dojista aspoň veřejným činitelem. Podle dalšího zjištění rozsudkového byla jeho funkce čestnou. Podstata takovéto funkce spočívá v tom, že se za její výkon neposkytuje odměna (úplata). Přijímal-li však stěžovatel od osob, jež se na něho obracely jako na řečeného funkcionáře, odměnu v penězích nebo v naturáliích, dával si od nich za výkon oné veřejné a čestné funkce poskytovati prospěch, na nějž, jak zjištěno, neměl práva, bral úplatu.

Obvinění z úplatkářství je proto opodstatněno a nezáleží na tom, zda člena městské bytové komise lze pokládati za úředníka ve smyslu druhého odstavce § 101 tr. zák., ani na tom, zda takový člen měl moc rozhodovací, či nikoli, zda stěžovatel ve prospěch osob na něho se obrátivších něco zařídil, či nikoli a zda úplatu sám požadoval či ji jen přijímal. Stačí, že jako veřejný činitel za výkon své čestné funkce bral vůbec úplatu.